Η  δυνατότητα, κατόπιν εισήγησης του Διαχειριστή του Δικτύου και τροποποίησης του Κώδικα του ΕΔΔΗΕ, να αυξηθεί ο ηλεκτρικός χώρος, προκειμένου να διευκολύνεται η ένταξη περισσότερης ισχύος σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο δίκτυο, δίνεται με νέες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο για την απλοποίηση της β΄ φάσης της αδειοδοτικής διαδικασίες, το οποίο έχει εισαχθεί προς συζήτηση στη Βουλή. Ειδικότερα, λαμβάνεται πρόνοια για τη διάθεση των νέων αυτών περιθωρίων και την κατανομή της νέας ισχύος στις εκάστοτε δράσεις (για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, 

αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων), με απώτερο σκοπό να επιτευχθούν οι στόχοι του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα (Ε.Σ.Ε.Κ) ως προς τη διείσδυση των Α.Π.Ε., την αναχαίτιση των συνεπειών λόγω της σφοδρής διεθνούς ενεργειακής κρίσης και τη διαμόρφωση πλαισίου για πιο ενεργητικά καταναλωτικά πρότυπα.

Πιο συγκεκριμένα, προωθείται ο ενεργειακός συμψηφισμός και οι σταθμοί  αυτοπαραγωγής.  Ο Διαχειριστής του Δικτύου εισηγείται σε ετήσια βάση στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) αναγκαίες τροποποιήσεις του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), αναθεωρεί τις μεθοδολογίες ανάλυσης, όπου αυτό απαιτείται, και δρομολογεί τα αναγκαία έργα δικτύου για την αναβάθμιση της ικανότητας υποδοχής ισχύος σταθμών ΑΠΕ και  Σ.Η.Θ.Υ.Α.  του δικτύου διανομής. Κατά τον προσδιορισμό των διαθέσιμων περιθωρίων υποδοχής ισχύος λαμβάνονται υπόψη τυχόν περιορισμοί στην έγχυση ισχύος στο Δίκτυο που ενδέχεται να επιβάλλονται στους παραγωγούς.

Ο Διαχειριστής του Δικτύου οφείλει να επικαιροποιεί περιοδικά τα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. ανά υποσταθμό   και ανά μετασχηματιστή υψηλής τάσης (ΥΤ), τα οποία και θα δημοσιοποιεί στον δικτυακό του τόπο. Επίσης θα πρέπει να   διαθέτει περιθώριο απορρόφησης ισχύος 10 MW ανά υποσταθμό πλέον του υφιστάμενου περιθωρίου, αποκλειστικά για την εγκατάσταση σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. αυτοπαραγωγών, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού, αυτοπαραγωγών με εφαρμογή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού και παραγωγών του
ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων.

Το συγκεκριμένο περιθώριο καθίσταται διαθέσιμο στο σύνολο των υποσταθμών του ΕΔΔΗΕ, περιλαμβανομένων των περιοχών με κορεσμένα δίκτυα και εξαιρουμένου μόνο του δικτύου των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών, χωρίς να καταλαμβάνεται από περιορισμούς που σχετίζονται με τα περιθώρια απορρόφησης του Συστήματος και κατανέμεται ως εξής:

α) σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν οικίες (νοικοκυριά) συμπεριλαμβανομένων σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων, σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον πρωτογενή τομέα (αγρότες), σε ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

γ) σταθμοί ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εγκαθίστανται από αυτοπαραγωγούς και αφορούν τον δευτερογενή – τριτογενή τομέα (λοιπές χρήσεις) σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%),

Για την διάθεση του περιθωρίου, ο Διαχειριστής του Δικτύου χορηγεί Οριστικές Προσφορές Συνδεσης με ανώτατο όριο ισχύος το ένα μεγαβάτ (1 MW) ανά παροχή κατανάλωσης. Μετά την παρέλευση  12  μηνών από την ψήφιση της ρύθμισης, ο Διαχειριστής του Δικτύου θα αξιολογεί τα διαθέσιμα περιθώρια των  κατηγοριών σταθμών ανά υποσταθμό. Εάν το περιθώριο κάποιας κατηγορίας έχει εξαντληθεί, ο Διαχειριστής δύναται να αξιοποιεί περιθώριο άλλων κατηγοριών, εφόσον η ανακατανομή αυτή δεν υπερβαίνει την ισχύ του ενός μεγαβάτ (1) MW.

Τα διαθέσιμα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που θα προκύπτουν ανά υποσταθμό   ή ανά μετασχηματιστή υψηλής τάσης/μέσης τάσης, χωρίς να συνυπολογίζεται σε αυτά η ισχύς των δέκα μεγαβάτ (10 MW), θα διατίθενται για τη σύνδεση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ως εξής:

α) Για την εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αυτοπαραγωγών, συμπεριλαμβανομένων σταθμών του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%),

β) για την εγκατάσταση λοιπών σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%).

Στην περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής του Δικτύου χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης και υποδέχεται νέες αιτήσεις μέχρι την κάλυψη του διαθέσιμου περιθωρίου του εκάστοτε υποσταθμού ή μετασχηματιστή ΥΤ/ΜΤ προσαυξημένου κατά 30%.

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα μπορούν να επανακαθορίζονται οι κατηγορίες σταθμών, καθώς και τα   ποσοστά κατανομής των διαθέσιμων περιθωρίων ισχύος μεταξύ των κατηγοριών ανά υποσταθμό ή/και ανά γεωγραφική περιοχή.

Ο κάτοχος σταθμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ θα μπορεί να ορίζει τη μέγιστη ισχύ παραγωγής του σταθμού ισχύ μικρότερη της εγκατεστημένης ισχύος των μονάδων παραγωγής του, η οποία και λαμβάνεται υπόψη από τον Διαχειριστή του Δικτύου για τη χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. Οι κατόχοι των σταθμών με Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής, μετά την αποδοχή της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης θα μεριμνούν για την τροποποίηση των σχετικών αδειών. Η μη υπέρβαση της μέγιστης ισχύος του σταθμού αποτελεί ευθύνη του Παραγωγού και θα ελέγχεται από τον Διαχειριστή, ο οποίος θα επιβάλει κυρώσεις στον κάτοχο του σταθμού, όπως ειδικότερα ορίζεται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

Από την 1η Αυγούστου 2022, ο Διαχειριστής του Δικτύου παύει να δέχεται νέες αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς, εκτός αν πρόκειται για σταθμούς αυτοπαραγωγών, για σταθμούς του ειδικού προγράμματος ανάπτυξης φωτοβολταϊκών συστημάτων ή για σταθμούς του άρθρου 132 του ν. 4819/2021 (Α’ 129). Εντός τριών μηνών από την ψήφιση του νόμου και ανά τρεις μήνες θα δημοσιεύει τα διαθέσιμα περιθώρια υποδοχής ισχύος σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α ανά υποσταθμό του Δικτύου, όπου δεν υφίσταται σημαντικό πλήθος αιτήσεων σε εκκρεμότητα, θα επιτρέπει την υποβολή νέων αιτήσεων φωτοβολταϊκών σταθμών και θα χορηγεί Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης.