Τακτική Γενική Συνέλευση του ΑΔΜΗΕ την 6η Ιουλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00 π.μ., η οποία θα πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου με συμμετοχή των Μετόχων από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης και χωρίς τη φυσική παρουσία αυτών στον τόπο διεξαγωγής της

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Υποβολή και έγκριση των Ετησίων Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την 5η Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, ως επίσης και της Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης σύμφωνα με το άρθρο 152 του Ν. 4548/2018. 

2. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας για την 5η Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018, όπως ισχύει και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για την εταιρική χρήση 2021, καθώς και έγκριση για τα πεπραγμένα Εταιρικής Χρήσης 01.01.2021 – 31.12.2021 σύμφωνα με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Έγκριση διάθεσης (διανομής) αποτελεσμάτων της 5ης Εταιρικής Χρήσης (01.01.2021 έως 31.12.2021), λήψη αποφάσεως περί διανομής (καταβολής) μερίσματος και παροχή προς το Διοικητικό Συμβούλιο των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

4. Έγκριση καταβολής αμοιβών και αποζημιώσεων στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών για την 5η Εταιρική Χρήση (01.01.2021 έως 31.12.2021) και προέγκριση αυτών για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022).

5. Υποβολή προς συζήτηση και συμβουλευτική ψηφοφορία από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4548/2018, της Έκθεσης Αποδοχών για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021.

6. Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την Εταιρική Χρήση 2022 (01.01.2022 έως 31.12.2022) και για την έκδοση του ετήσιου φορολογικού πιστοποιητικού και καθορισμός της αμοιβής τους, σύμφωνα με το άρθρο 42 του Ν. 4449/2017.

7. Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου από την Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου, προς τους Μετόχους για την Εταιρική Χρήση 2021 (01.01.2021 έως 31.12.2021), σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν. 4449/2017, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 παρ. 4 του Ν. 4706/2020 και ισχύει.

8. Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με τα άρθρα 49 και 50 του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει και παροχή σχετικών εξουσιοδοτήσεων.

9.Υποβολή της Έκθεσης Ανεξάρτητων Μη Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Ν. 4706/2020

10. Χορήγηση αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 του Ν. 4548/2018 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας, για τη συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή/και στη Διοίκηση άλλων εταιρειών καθώς και συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014.

11. Ανακοινώσεις