Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοίνωσε σήμερα ότι, χθες, 3 Ιανουαρίου 2022 προέβη σε αγορά 4.651 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας Ευρώ 64.186,31 (μέση τιμή κτήσης: Ευρώ 13,801 ανά μετοχή)

Ο συνολικός αριθμός ιδίων μετοχών που κατέχει η Εταιρεία ανέρχεται σε 587.789 που αντιστοιχεί σε ποσοστό  0,53% του μετοχικού της κεφαλαίου. Η μέση τιμή κτήσης των ιδίων μετοχών ανέρχεται σε Ευρώ 12,661 ανά μετοχή. Οι αγορές των ιδίων μετοχών της Εταιρείας πραγματοποιούνται μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ.