Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Με τη δημοσιοποίηση χθες του Ενημερωτικού Δελτίου η ΓΕΚ Τέρνα εισέρχεται στην τελική ευθεία για την έκδοση ομολόγου 7ετούς διάρκειας, ύψους έως 300 εκατ. ευρώ, συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας

Η διάθεση των προσφερόμενων προς κάλυψη Ομολογιών θα πραγματοποιηθεί με Δημόσια Προσφορά, η οποία θα ξεκινήσει στις 8 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 12 του ίδιου μήνα. Στις 7 του τρέχοντος μηνός θα ανακοινωθεί το εύρος της απόδοσης.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μείον τα έξοδα) σε περίπτωση πλήρους κάλυψης της έκδοσης θα ανέλθουν σε 291,738 εκατ. και θα διατεθούν ως εξής:

Ποσό έως 225 εκατ., κατά το χρονικό διάστημα 01.01.2022 - 31.12.2028, για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου, των θυγατρικών και κοινοπραξιών που συμμετέχει. Ειδικότερα θα χρηματοδοτηθούν έργα υποδομής, ενέργειας μέσω παραχωρήσεων ή και ΣΔΙΤ που ενδεικτικά δύναται να αφορούν αυτοκινητόδρομους, λιμένες, αερολιμένες, σήραγγες, δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου, μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μονάδες αποθήκευσης φυσικού αερίου, έργα ανάπτυξης ευρέως φάσματος δραστηριοτήτων (ξενοδοχείων, εμπορικών χρήσεων, συνεδριακών κέντρων, καζίνο), ακίνητα ή ανάπτυξη ακινήτων. Επίσης θα διατεθούν για την απόκτηση συμμετοχών σε εταιρείες, καθώς και εξαγορών και συγχωνεύσεων εταιρειών που δραστηριοποιούνται σε κλάδους που έχει δραστηριότητα ο Όμιλος.

Ποσό έως 46,7 εκατ. θα διατεθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης του Ομίλου και 20 εκατ. για την εξόφληση υφιστάμενου ή μελλοντικού δανεισμού.

Ποσοστό τουλάχιστον 30% των Ομολογιών (90.000 Ομολογίες) θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των Ιδιωτών Επενδυτών και έως και 70% θα κατανεμηθεί μεταξύ των Ειδικών Επενδυτών και των Ιδιωτών Επενδυτών. Εφόσον έχουν ικανοποιηθεί οι εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών για το 30% για τον τελικό προσδιορισμό του ποσοστού κατανομής ανά κατηγορία επενδυτών θα ληφθούν υπόψη, η ζήτηση από τους Ειδικούς Επενδυτές, η ζήτηση στο υπολειπόμενο του 30% τμήμα των Ιδιωτών Επενδυτών, το πλήθος των Αιτήσεων Κάλυψης που αφορούν Ιδιώτες Επενδυτές, καθώς και η ανάγκη δημιουργίας συνθηκών για την ομαλή διαπραγμάτευση των Ομολογιών στη δευτερογενή αγορά.

Η ΓΕΚ Τέρνα έχει δικαίωμα να προβεί στην πρόωρη εξόφληση του συνόλου ή μέρους του ανεξόφλητου κεφαλαίου των Ομολογιών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία λήξης της 5ης Περιόδου Εκτοκισμού και έως και 6 μήνες πριν από την Ημερομηνία Λήξης του Ομολογιακού Δανείου. Το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης ασκείται από την εταιρεία μόνο κατά την ημερομηνία λήξης (την τελευταία ημέρα) κάθε Περιόδου Εκτοκισμού.

Βάσει του Πλαισίου Ομολόγου Συνδεδεμένο με Ρήτρα Αειφορίας σε περίπτωση μη επίτευξης του Στόχου Αειφορικής Επίδοσης (σχετικό ρεπορτάζ είχε η «Ν» 1.12.21) προβλέπεται η προσαύξηση του επιτοκίου του Ομολογιακού Δανείου κατά 0,20%, το ίδιο και σε περίπτωση μη δημοσίευσης από την εταιρεία και επαλήθευσης από πιστοποιημένο εξωτερικό εμπειρογνώμονα των πληροφοριών που οφείλει να δημοσιοποιεί.

Μεταξύ άλλων στο ενημερωτικό δελτίο της έκδοσης αναφέρεται ότι το συμβασιοποιημένο προς εκτέλεση κατασκευαστικό αντικείμενο με τις υπογραφείσες νέες συμβάσεις έως και 30.09.2021 ανέρχεται σε 2,485 δισ. ευρώ.

Η δραστηριότητα των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 64%, 54,1% και 56,5% του κύκλου εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2019, 2020 και για την περίοδο 01.01.-30.06.2021, αντίστοιχα. Επιπλέον, η δραστηριότητα των κατασκευών αντιπροσωπεύει το 5,7%, το 6,2% και το 20,4% του Προσαρμοσμένου ΕBITDA (Κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) του Ομίλου για τη χρήση 2019, 2020 και για την περίοδο 01.01.-30.06.2021, αντίστοιχα.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")