Ειδικό Αφιέρωμα: Ένας χρόνος μετά την Ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

O Όμιλος Εταιρειών Coral (εφεξής ο “Όμιλος”) σε συνέχεια της με αριθμό εξερχομένου 2596/09.11.2021 επιστολής της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό αναφορικά με τη διαμόρφωση των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών του κατά το γ΄ τρίμηνο της χρήσης 2021 και σε σωρευτική βάση για το διάστημα 1/1/2021 – 30/09/2021

Ο μικτός κύκλος εργασιών του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2021 διαμορφώθηκε στο ποσό των € 1.770 εκατ. αυξημένος κατά € 392 εκατ. σε σχέση με το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας ποσοστιαία αύξηση της τάξεως του 28%. Η σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών οφείλεται στην αύξηση κατά 8% του όγκου πωλήσεων λόγω της ομαλοποίησης των συνθηκών σε επίπεδο οικονομίας , ως απόρροια της άρσης των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις, καθώς και στην αύξηση των τιμών των τελικών προϊόντων υγρών καυσίμων.

Κατά συνέπεια το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε € 179 εκατ. ή σε 10% επί του κύκλου εργασιών, έναντι € 111 εκατ. ή σε 8% επί του κύκλου εργασιών της συγκριτικής περιόδου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 61 % περίπου.

Τα κέρδη προ φόρων του Ομίλου για τους πρώτους εννέα μήνες του 2021 ανήλθαν σε € 42 εκατ. έναντι ζημιών προ φόρων € 13 εκατ. του αντίστοιχου ενιάμηνου του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 426%.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων εννέα μηνών του 2021 δεν παρατηρήθηκε σημαντική μεταβολή στην κεφαλαιακή διάρθρωση του Ομίλου. Η σχέση καθαρού δανεισμού προς συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια, κρίνεται αρκούντως ικανοποιητική.

Παρά τις αντίξοες συνθήκες της αγοράς, που επικράτησαν από το 2020 λόγω της πανδημίας, καθώς και την ενεργειακή κρίση η Διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι ο Όμιλος διαθέτει επαρκείς πόρους που διασφαλίζουν την ομαλή συνέχιση της λειτουργίας τους ως “Βιώσιμη Οικονομική Μονάδα” (Going Concern) στο προβλέψιμο μέλλον.

Ειδικότερα:

Η Διοίκηση του Ομίλου έχει εξασφαλίσει γραμμές χρηματοδότησης περίπου 356 εκατομμυρίων Ευρώ που διασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του και την υλοποίηση των κεφαλαιουχικών επενδύσεων όπως αυτές έχουν ήδη προγραμματισθεί.

Ως προς τις επιπτώσεις από την αύξηση του ενεργειακού κόστους διευκρινίζεται ότι η λειτουργία και η υλοποίηση των στόχων του Ομίλου δεν επηρεάστηκαν και δεν αναμένεται να επηρεαστούν στο τέταρτο τρίμηνο του 2021, καθώς ο Όμιλος δραστηριοποιείται στο τομέα της εμπορίας προϊόντων πετρελαίου.

Τέλος επισημαίνεται ότι η Διοίκηση του Ομίλου καθ΄ όλη τη διάρκεια της πανδημίας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα με γνώμονα την προστασία της υγείας των εργαζομένων του, των πελατών του και των προμηθευτών του.