Σημαντικές λεπτομέρειες ανακοίνωσε χθες η ΔΕΗ για την έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Οκτωβρίου 2021 μέσω τηλεδιάσκεψης, στις 11 το πρωί, με θέμα την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους τουλάχιστον 750 εκατ. ευρώ με την καταβολή μετρητών. Κατ' αρχάς η διοίκηση προτείνει ο καθορισμός της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών να μην οδηγεί σε επίπεδα χαμηλότερα από την ονομαστική αξία των 2,48 ευρώ ανά μετοχή

Επίσης, οι μέτοχοι θα κληθούν να εξουσιοδοτήσουν το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ να αποφασίσει, με τη νόμιμη απαρτία και πλειοψηφία, την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, με καταβολή σε μετρητά, κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το ισόποσο του καταβεβλημένου κατά την ημερομηνία της εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ήτοι μέχρι και το ποσό των 575.360.000 ευρώ, με την έκδοση μέχρι και 232.000.000 νέων κοινών, ονομαστικών, με δικαίωμα ψήφου, άυλων μετοχών (η Υπό Μελέτη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου). Προτείνεται επίσης η εξουσιοδότηση να ισχύσει για τρεις μήνες. Οι νέες μετοχές που θα εκδοθούν μέσα στο πλαίσιο της Υπό Μελέτη Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου προτείνεται:

α) να διατεθούν στην Ελλάδα, σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές στο πλαίσιο δημόσιας προσφοράς κατά την έννοια του άρθρου 2, στοιχείο δ' του Κανονισμού (E.E.) 2017/1129 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ενημερωτικό δελτίο που πρέπει να δημοσιεύεται κατά τη δημόσια προσφορά κινητών αξιών ή κατά την εισαγωγή κινητών αξιών προς διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων, τις εφαρμοστέες διατάξεις του ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και

β) να τοποθετηθούν εκτός Ελλάδας, σε ειδικούς, θεσμικούς και άλλους επιλέξιμους επενδυτές, μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών, δυνάμει μίας ή πλειόνων εξαιρέσεων από την υποχρέωση δημοσίευσης ή διασυνοριακής χρήσης ενημερωτικού δελτίου που προβλέπονται στον Κανονισμό περί Ενημερωτικών Δελτίων ή/και σε άλλες διατάξεις εθνικού δικαίου των οικείων εννόμων τάξεων, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής κατά τον Κανόνα 144Α (η «Ιδιωτική Τοποθέτηση», καλούμενη από κοινού με τη Δημόσια Προσφορά η «Συνδυασμένη Προσφορά»).

Περισσότερες επενδύσεις

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο, η υπό μελέτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα συμβάλει στη χρηματοδότηση του επικαιροποιημένου στρατηγικού σχεδίου της και θα επιτρέψει στην εταιρεία να αυξήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα σε 5,3 δισ. ευρώ τα επόμενα τρία έτη και σε 8,4 δισ. ευρώ μέχρι το 2026, με στόχο τα 7,2GW εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ (περιλαμβανομένων των υδροηλεκτρικών σταθμών) μέχρι το 2024 και τα 9,1GW μέχρι το 2026, κάτι που με τη σειρά του αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων EBITDA ύψους 1,7 δισ. ευρώ το 2026. Η ΔΕΗ θα διερευνήσει επιπρόσθετες ευκαιρίες σε νέες δραστηριότητες, στους τομείς όπου υπάρχουν σημαντικές αναξιοποίητες προοπτικές, στον βαθμό που μπορεί να αξιοποιήσει τη θέση της στην ελληνική αγορά και την εκτενή της ειδίκευση, προκειμένου να επιδιώξει ευκαιρίες στην ηλεκτροκίνηση και στον χώρο των τηλεπικοινωνιών.

Επιπλέον, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θα επιτρέψει στην εταιρεία να διερευνήσει την αυστηρά επιλεκτική και λελογισμένη επέκτασή της σε γειτονικές αγορές στη ΝΑ Ευρώπη, προκειμένου να επωφεληθεί από ευκαιρίες ανάπτυξης στην περιοχή και να αξιοποιήσει το μεγαλύτερο μερίδιο που διαθέτει στην εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και να διαδραματίσει κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ενεργειακής μετάβασης, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Τέλος, η ΔΕΗ σημειώνει ότι σε περίπτωση μη απαρτίας της συνέλευσης (απαιτείται το 67%) η πρώτη επαναληπτική έκτακτη συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την 1η Νοεμβρίου 2021, στις 11 το πρωί.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")