Την Απόσχιση του Κλάδου Διύλισης Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών- Πετροχημικών Αποφάσισε το ΔΣ των ΕΛΠΕ

Την Απόσχιση του Κλάδου Διύλισης Εφοδιασμού και Πωλήσεων Πετρελαιοειδών- Πετροχημικών Αποφάσισε το ΔΣ των ΕΛΠΕ
energia.gr
Πεμ, 29 Ιουλίου 2021 - 17:01

Την έναρξη της διαδικασίας διάσπασης της Ελληνικά Πετρέλαια με απόσχιση του κλάδου διύλισης εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και την εισφορά του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί αποφάσισε κατά τη σημερινή συνεδρίασή του το ΔΣ της εταιρείας, απόφαση που σηματοδοτεί την έναρξη της διαδικασίας μετασχηματισμού που αποφασίστηκε κατά την πρόσφατη ΓΣ της εταιρείας

Αναλυτικότερα, σύμφωνα και με την σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η έναρξη διαδικασίας διάσπασης της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε. με απόσχιση του κλάδου διύλισης, εφοδιασμού και πωλήσεων πετρελαιοειδών και πετροχημικών και εισφορά́ του σε νέα εταιρεία που θα συσταθεί (η "Επωφελούμενη"), σύμφωνα με τα άρθρα 57 παρ. 3 και 59 έως και 74 του ν. 4601/2019 και του άρθρου 52 του ν. 4172/2013, όπως ισχύουν (η "Απόσχιση") αποφασίστηκε κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου  της εισηγμένης. 

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, η Επωφελούμενη θα είναι 100% θυγατρική της Διασπώμενης. Η Διασπώμενη θα διατηρήσει δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού, που δεν αφορούν την (αποσχιζόμενη) δραστηριότητα αλλά σχετίζονται, κυρίως, με την παροχή διοικητικών υπηρεσιών προς εταιρείες του Ομίλου ΕΛΠΕ και τρίτους ενώ οι μετοχές της θα παραμείνουν εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Επίσης, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, η 30η Ιουνίου 2021 ορίστηκε ως ημερομηνία της λογιστικής κατάστασης και αποτίμησης του προαναφερθέντος κλάδου.

Η ολοκλήρωση της Απόσχισης τελεί υπό την αίρεση των κατά νόμο απαιτούμενων εγκρίσεων από το Δ.Σ. και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και της λήψης όλων των λοιπών αναγκαίων εγκρίσεων.

Η Εταιρεία θα ενημερώνει, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το επενδυτικό κοινό για την εξέλιξη της διαδικασίας Απόσχισης.