ΔΑΠΕΕΠ: Σχεδόν 507 Εκατ. Ευρώ τα Έσοδα Από Πλειστηριασμούς Δικαιωμάτων Εκπομπών για το 2020

ΔΑΠΕΕΠ: Σχεδόν 507 Εκατ. Ευρώ τα Έσοδα Από Πλειστηριασμούς Δικαιωμάτων Εκπομπών για το 2020
energia.gr
Τετ, 21 Ιουλίου 2021 - 17:58

Σε εφαρμογή της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014, η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (πρώην ΛΑΓΗΕ ΑΕ) δημοσιοποιεί το σχετικό Μητρώο Επιχείρηση/Εγκατάσταση/Προϊόν όπως αυτό έχει διαμορφωθεί από την 01/07/2021, μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης για το έτος 2020. Μεταξύ άλλων, γνωστοποιεί ότι τα συνολικά έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2020 ανήλθαν σε 506.690.390 ευρώ

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Σύστημα Αντιστάθμισης Εμμέσου Κόστους Εκπομπών μπορείτε να ανατρέξετε εδώ

Για να βρείτε το «Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από 23/11/2016, μπορείτε να ανατρέξετε εδώ

Σε εφαρμογή του άρθρου 10a(6) της «Οδηγίας (ΕΕ) 2018/410 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Μαρτίου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/87/ΕΚ με σκοπό την ενίσχυση οικονομικά αποδοτικών μειώσεων των εκπομπών και την προώθηση επενδύσεων χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών και της απόφασης (ΕΕ) 2015/1814», παραθέτουμε στον ακόλουθο πίνακα, στοιχεία αναφορικά με την κατανομή εσόδων από τους πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου του έτους 2020 που διατέθηκαν για τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906/ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014: 

1. Συνολικά έσοδα από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2020 506.690.390
2. Ποσό διαθέσιμο το έτος 2020 για τις ανάγκες της ενίσχυσης για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, σύμφωνα με την ΥΑ Αρ.Οικ.339 (ΦΕΚ Β’ 584/24.02.2020) .  

 

83.603.914,35

 

3. Ποσό δαπάνης κρατικής ενίσχυσης το έτος 2020 για επιχειρήσεις τομέων και υποτομέων που εκτίθενται σε σημαντικό κίνδυνο διαρροής άνθρακα, μετά την ολοκλήρωση της Ετήσιας Εκκαθάρισης

 

Αντιστάθμισης 2020

32.031.235,97

 

 

Επισημαίνουμε ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4369/2016, το συνολικά διαθέσιμο  ποσό για την ενίσχυση της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906/ ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, καθορίστηκε από την Υ.Α. Αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/ΦΕΚ Β’5901/31.12.2020, σε ποσοστό 16,5% επί των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2020.