Η Ρυθμιτική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) απευθύνεται σε εξωτερικό σύμβουλο για την εκπόνηση μελέτης που αφορά στη διαμόρφωση βασικών αρχών του ρυθμιστικού πλαισίου σχετικά με την ανάπτυξη υποδομών και αγοράς υδρογόνου στην Ελλάδα. Όπως αναφέρεται στη σχετική απόφαση, τον Ιούλιο 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη «Στρατηγική για το υδρογόνο για μια κλιματικά ουδέτερη Ευρώπη» (COM(2020) 301 final/8.7.2020), σύμφωνα

με την οποία το υδρογόνο αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επιτυχία της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της μετάβασης της Ευρώπης στην καθαρή ενέργεια. Ταυτόχρονα, η ΕΕ μελετά την διακοπή χρηματοδότησης υποδομών φυσικού αερίου αν δεν αποδεικνύουν τη δυνατότητα χρήσης τους και για υδρογόνο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΡΑΕ οφείλει να μελετήσει την υπόθεση από ρυθμιστικής άποψης και να προετοιμάσει τον τρόπο μετάβασης στην εποχή του υδρογόνου, αφενός διασφαλίζοντας την αξιοποίηση των υφιστάμενων ή άμεσα προγραμματιζόμενων υποδομών φυσικού αερίου, αφετέρου σχεδιάζοντας την ανάπτυξη υποδομών και αγορών υδρογόνου σύμφωνα με τις πρακτικές που ισχύουν πανευρωπαϊκά.