ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ο Ρόλος των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου στην Επιτάχυνση της Απολιγνιτοποίησης

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Ο Ρόλος των Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου στην Επιτάχυνση της Απολιγνιτοποίησης
energia.gr
Τρι, 13 Ιουλίου 2021 - 12:55

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ βασίζει τους πυλώνες της στρατηγικής της ανάπτυξης στο σχεδιασμό επενδύσεων σε προηγμένες υποδομές και τεχνολογίες φυσικού αερίου που καθιστούν καταλυτικό τον ρόλο των δικτύων διανομής για την πορεία της απεξάρτησης της οικονομίας από τον άνθρακα. Η μετάβαση σε καθαρότερες μορφές ενέργειας βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων με το φυσικό αέριο να αποτελεί το καύσιμο γέφυρα

στην ηλεκτροπαραγωγή, για την κάλυψη τόσο του φορτίου βάσης βραχυπρόθεσμα όσο και των φορτίων αιχμής μακροπρόθεσμα, αναπληρώνοντας το κενό ισχύος που ανακύπτει από την ταχεία απόσυρση του λιγνίτη και τη ραγδαία εισαγωγή των ΑΠΕ. 

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα με τους Κοινοτικούς και εθνικούς στόχους, νέες ανάγκες αναδύονται για την περαιτέρω υποστήριξη και ενσωμάτωση των ΑΠΕ σε ένα νέο, ενοποιημένο και βιώσιμο ενεργειακό μοντέλο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Τα δίκτυα διανομής φυσικού αερίου δύνανται να υποστηρίξουν με τον βέλτιστο τρόπο τη διεσπαρμένη παραγωγή και έγχυση ανανεώσιμων αερίων (υδρογόνο και βιομεθανίο), συμβάλλοντας άμεσα στον περιορισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου του τελικού μίγματος. Παράλληλα, με την ενσωμάτωση και αξιοποίηση των ανανεώσιμων αερίων ως εναλλακτικοί φορείς ενέργειας, επιτυγχάνεται η εξομάλυνση διακυμάνσεων στο ηλεκτρικό δίκτυο και παρέχεται ευελιξία μέσω της μετατροπής, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης ενέργειας. 

Υπό αυτό το πρίσμα, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Μπακούρας επισημαίνει τη συσχέτιση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των κλάδων του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, μια σχέση που θα ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον με την εφαρμογή τεχνολογιών μεθανοποίησης και Power-to-Gas. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας θα πρέπει να υποστηρίζεται κάθε μορφή «πράσινης» ενέργειας και να αξιοποιούνται πλήρως όλες οι διαθέσιμες υποδομές. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται οι συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκομένων μερών του ενεργειακού τομέα για την οικοδόμηση ενός πιο πράσινου, αποκεντρωμένου και ψηφιοποιημένου ενεργειακού δικτύου. 

Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, προς την κατεύθυνση του ενεργειακού μετασχηματισμού, συνεχίζει την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων για την κατασκευή βιώσιμων υποδομών με στόχο την αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου. Παράλληλα, επενδύει σε τεχνολογικές καινοτομίες και στην ψηφιοποίηση των δικτύων διανομής που θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση και διανομή αυξανόμενων ποσοτήτων ανανεώσιμων αερίων στο μέλλον. 

Η επενδυτική στρατηγική της Εταιρείας επικεντρώνεται σε καλές επιχειρηματικές πρακτικές που συμβαδίζουν με την περιβαλλοντική ευθύνη. Η ΕΔΑ ΘΕΣΣ είναι πλήρως εναρμονισμένη με τους στόχους που έχει θέσει η Πολιτεία, στο πλαίσιο της εθνικής πολιτικής για την Ενέργεια και το Κλίμα.

Με την υλοποίηση του  Προγράμματος Ανάπτυξης 2021 - 2025 ύψους 155,6 εκ. € και την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ αναμένεται να συνεισφέρει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς το 2025 προβλέπεται ότι η διανομή φυσικού αερίου θα ανέλθει σε ~ 580 εκ. Νm3 στις περιοχές της Αδείας και αντίστοιχα, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος από τη χρήση φυσικού αερίου για την περίοδο 2021 – 2025 υπολογίζεται σε:

  • 3,1 εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα 
  • 19,2 χιλ. τόνους διοξειδίου του θείου
  • 7,2 χιλ. τόνους μονοξειδίου του αζώτου

Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, ως μέλος του πανευρωπαϊκού φορέα βιωσιμότητας GD4S στον οποίο συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες διανομής της Ένωσης, συμβάλει: 

  • Στην ανάπτυξη πολιτικών για τη βιωσιμότητα των Δικτύων Διανομής και τη διασφάλιση της χρηματοδότησης των μελλοντικών επενδύσεων σε υποδομές Φυσικού αερίου
  • Στη διαμόρφωση νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για την ενσωμάτωση των ανανεώσιμων αερίων (βιομεθάνιο, υδρογόνο) στα Δίκτυα Διανομής.
  • Στην κοινή χρήση βέλτιστων πρακτικών βιωσιμότητας μεταξύ των Ευρωπαίων Διαχειριστών
  • Στο σχεδιασμό βιώσιμων και πράσινων επενδύσεων.

Ο μελλοντικός ορίζοντας της αγοράς του φυσικού αερίου και η στρατηγική σημασία των υποδομών ενέργειας, σύμφωνα με τον Γενικό Διευθυντή,  αφήνουν σημαντικά περιθώρια για την εξέλιξη του κλάδου που θα οδηγήσουν στην ολοκλήρωση μιας δίκαιης ενεργειακής μετάβασης.