Η ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ ανακοινώνει την έναρξη της Ετήσιας εκ των υστέρων Εκκαθάρισης Αντιστάθμισης του έτους 2020 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο  Άρθρο 9 §4, της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ. 21906, ΦΕΚ Β΄3304/09.12.2014. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε εδώ. Το «Πληροφοριακό Σύστημα Αντιστάθμισης» 

της ΔΑΠΕΕΠ AE θα είναι διαθέσιμο για χρήση από τους Φορείς Επαλήθευσης του «Μητρώου Φορέων Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.» το διάστημα: 12.04.2021  15:00 μ.μ. έως  10.05.2021 15:00 μ.μ. με σκοπό:

  1. την εγγραφή νέων Επιλέξιμων Επιχειρήσεων στο «Ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχειρήσεων» της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. και την υποβολή στο Σύστημα «Στοιχείων Ιστορικών & Αναφοράς» για κάθε νέα Επιχείρηση – Εγκατάσταση – Προϊόν, σύμφωνα με τη Μεθοδολογία Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ,
  2. την υποβολή «Στοιχείων Ετήσιας Έκθεσης Επαλήθευσης 2020» ανά Εγκατάσταση και ανά Επιλέξιμο Προϊόν, τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις,
  3. και την υποβολή της «Ετήσιας Τεκμηριωμένης Μελέτης για το έτος 2020» ανά Επιλέξιμη Επιχείρηση τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάμενες στο Μητρώο Επιλέξιμες Επιχειρήσεις.

Για να βρείτε το «Μητρώο Φορέων Επαλήθευσης της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.» μπορείτε να ανατρέξετε εδώ

Το ηλεκτρονικό Μητρώο Επιχείρηση/Εγκατάσταση/Προϊόν, όπως έχει διαμορφωθεί μετά την 1/07/2020, βρίσκεται εδώ.

Επισημαίνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 50 του Ν.4369/2016, το συνολικά διαθέσιμο ποσό για την αντιστάθμιση εμμέσου κόστους εκπομπών της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, καθορίστηκε από την ΥΑ υπ’ αρ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480, ΦΕΚ Β’ 5901/31.12.2020, σε ποσοστό 16,5% επί των εσόδων από τους πλειστηριασμούς των αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το έτος 2020 και είναι 83.603.914€. Η προθεσμιακή τιμή EUA που θα χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό του μέγιστου ποσού ενίσχυσης ανά επιλέξιμο προϊόν, διαμορφώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με Α.Π. ΑΠΕΗΛ/οικ.21906 ΦΕΚ Β’3304/09.12.2014, σε 25,19 € / tCO2.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στα:

Τσιτούρας Ευθύμιος

211 8806884

[email protected]

Φούντας Νικόλαος

211 8806756

[email protected]

Κουρέλης Παντελής

211 8806711

[email protected]