Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ικτίνος θα πραγματοποιηθεί στις 23 Απριλίου με αντικείμενο την έκδοση ομολογιακού δανείου ποσού 3,5 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η εισηγμένη

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με το νόμο και το Καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της ανωνύμου εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΜΑΡΜΑΡΩΝ  ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΚΤΙΝΟΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 23η Απριλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στα γραφεία της εταιρίας Λυκοβρύσεως 7 Μεταμόρφωση, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για το μοναδικό θέμα:

Έκδοση κοινού, έγχαρτου, ομολογιακού δανείου ποσού ευρώ τριών εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (¤3.500.000,00), σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4548/2018.