Την Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής) πιστοποίησε η TÜVHELLAS (TÜVNORD), σε μια σειρά από καίριους τομείς και δραστηριότητες για τη λειτουργία της

Συγκεκριμένα, στα πλαίσια της πολυετούς συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών η TÜV HELLAS (TÜV NORD) επιθεώρησε και πιστοποίησε την ΕΔΑ Αττικής για το Σύστημα Οδικής Ασφάλειας σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 39001:2012. Η εν λόγω πιστοποίηση είναι εξαιρετικά σημαντική καθώς αφορά στη διαχείριση του στόλου των οχημάτων της εταιρείας και συντελεί στην ασφάλεια των εργαζομένων αλλά και στην ομαλή λειτουργία ολόκληρου αυτού του νευραλγικού τομέα.

Επιπλέον, επιθεώρησε και επαναπιστοποίησε την ΕΔΑ Αττικής σε μια σειρά από πεδία που αφορούν μια ευρεία γκάμα δραστηριοτήτων της εταιρείας που σχετίζονται τόσο με τις εγκαταστάσεις της ΕΔΑ Αττικής όσο και με τους εργαζομένους της. Συγκεκριμένα, πέραν του Συστήματος Οδικής Ασφάλειας, η ΕΔΑ Αττικής πιστοποιήθηκε σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 9001:2015 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, ISO 50001:2011 για το Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας, ISO 14001:2015 για το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ISO 45001:2018 για το Σύστημα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία

Η επιθεώρηση και επαναπιστοποίηση της ΕΔΑ Αττικής είναι επιστέγασμα της πολυετούς και άψογης συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών που ξεκίνησε ήδη από το 2012.

Σημειώνεται ότι η ΕΔΑ Αττικής είναι ο ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου στην Αττική, στο πλαίσιο των διατάξεων του Ν.4001/2011 σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς φυσικού αερίου. Κύρια δραστηριότητα της ΕΔΑ Αττικής είναι η λειτουργία, η συντήρηση και η ανάπτυξη του δικτύου διανομής στην Αττική, καθώς και η σύνδεση των κατοίκων του λεκανοπεδίου με τρόπο ασφαλή και αποδοτικό. Μέσα από το έργο της, η εταιρεία αποσκοπεί στην απρόσκοπτη και ομαλή τροφοδοσία των καταναλωτών της Αττικής, την ασφαλή και αξιόπιστη λειτουργία των υποδομών φυσικού αερίου, την παροχή σύγχρονων και αποδοτικών λύσεων προς τους πελάτες της και την ευρύτερη προώθηση και ανάπτυξη της αγοράς φυσικού αερίου με όρους βιώσιμης ανάπτυξης.

Ο κ. Νέστορας Παπαρούπας Product Manager της TÜV HELLAS (TÜV NORD) δήλωσε σχετικά: «Το Σύστημα Διαχείρισης Οδικής Ασφάλειας που εφαρμόζει η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εστιάζει κυρίως στην αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων στην οδική μεταφορά καθώς και στην εφαρμογή της Πολιτικής και των διαδικασιών Οδικής Ασφάλειας, με σκοπό την εξάλειψη κάθε είδους Οδικού συμβάντος που θα αφορούσε είτε το προσωπικό της εταιρίας, είτε τους λοιπούς χρήστες του οδικού δικτύου. Με την Πιστοποίηση της σύμφωνα με το πρότυπο ISO 39001:2012, η ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ αποδεικνύει τη δεδομένη πρωτοπορία και εξειδίκευσή της σε θέματα διαχείρισης της Οδικής Ασφάλειας, αλλά και την ευαισθητοποίησή της σε θέματα που αφορούν το κοινωνικό σύνολο»