Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης ενημερώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και το επενδυτικό κοινό ότι για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης της θυγατρικής της εταιρείας GLOBAL COLORS LLC που εδρεύει στην Ρωσία, πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 2.586.640 ευρώ για την αποπληρωμή ισόποσου τραπεζικού δανεισμού

Η αύξηση στο μετοχικό κεφάλαιο τελεί υπό την έγκριση των τοπικών αρχών.