Οι Διατάξεις του Ν. 4736/2020 για ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΡΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ) και Target Model

Οι Διατάξεις του Ν. 4736/2020 για ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΡΑΕ (ΔΕΔΔΗΕ) και Target Model
energia.gr
Πεμ, 22 Οκτωβρίου 2020 - 08:50

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α’ 200/20.10.2020 ο Νόμος 4736/2020 για την «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/904 σχετικά με τη μείωση των επιπτώσεων ορισμένων πλαστικών προϊόντων στο περιβάλλον και λοιπές διατάξεις» ο οποίος ενσωματώνει τις πολυσυζητημένες τροπολογίες του ΥπΕΝ για ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ, ΛΑΡΚΟ, ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Target Model 

και για την επιτάχυνση της διαδικασίας μερικής αποκρατικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ. Η τροπολογία υπ’ αριθμ. 511/36 12.10.2020, όπως ενσωματώθηκε στο νέο νόμο με το άρθρο 20 και αναλυτικότερα εκτίθεται κατωτέρω, προβλέπει τη δυνατότητα εξασφάλισης Τιμών Αναφοράς για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. με  Δήλωση Ετοιμότητας ενώ παράλληλα παρέχεται περιθώριο για την καταβολή του τέλους διατήρησης άδειας παραγωγής των ετών 2017-2019 έως το τέλος του μήνα και παράταση των οριστικών προσφορών σύνδεσης και των αδειών εγκατάστασης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».

Εξάλλου, με το πρώτο άρθρο της υπ’ αριθμ. 512/37 12.10.2020 τροπολογίας, όπως ενσωματώθηκε στο νέο νόμο με το άρθρο 23, επέρχονται τροποποιήσεις στο άρθρο 21 του Νόμου 4664/2020 και ειδικότερα, προβλέπονται ρυθμίσεις για την επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων ενόψει των διαγωνισμών για τη μεταβίβαση του ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ που άπτονται ιδίως προθεσμιών (έναρξης διαγωνισμών, δημοσίευσης πρόσκλησης οριστικής αναγγελίας πιστωτών), του ελάχιστου περιεχομένου των προκηρύξεων κ.α.

Με το άρθρο 24 του νέου νόμου (δεύτερο άρθρο της άνω τροπολογίας), τροποποιείται επίσης η παρ. 14 του άρθρου 80Ι του Νόμου 4001/2011. Το τροποποιημένο κείμενο του νόμου ορίζει ότι δεν επιτρέπεται η μεταβίβαση των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ και των θυγατρικών της σε τρίτους για χρονικό διάστημα 5 ετών από την ημερομηνία απόκτησης των μετοχών εκδόσεως της ΔΕΠΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ. Περαιτέρω αποσαφηνίζονται οι περιπτώσεις επιτρεπόμενης μεταβίβασης των μετοχών σε τρίτους προς τον σκοπό άρσης αμφισβητήσεων ως προς την ερμηνεία της διάταξης και εμπέδωσης ασφάλειας δικαίου.

Στο ίδιο άλλωστε άρθρο της τροπολογίας που επίσης ενσωματώνεται στο νέο νόμο με το άρθρο 24 ορίζεται το χρονοδιάγραμμα για τη δυνατότητα έκδοσης και εφαρμογής αποφάσεων της ΡΑΕ δυνάμει των οποίων θα προσδιοριστούν τα τιμολόγια σύνδεσης και χρήσης του ΕΔΔΗΕ, ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εύρεση επενδυτή για το ΔΕΔΔΗΕ.

Τέλος, με το άρθρο 3 της ίδιας τροπολογίας, όπως ενσωματώθηκε στο νέο νόμο με το άρθρο 25, τροποποιούνται οι περ. α’ και β’ της παρ. 7 του άρθρου 98 του Νόμου 4512/2018 (Α’ 5) ώστε να καλυφθεί το νομικό κενό αναφορικά με την είσπραξη και οριστική εκκαθάριση των σχετικών υποχρεώσεων των συμμετεχόντων στο Σύστημα Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («ΗΕΠ»), ενόψει της επικείμενης παύσης του ΗΕΠ με τη μετάβαση στο Target Model.

Ειδικότερα: Οι διατάξεις του Ν. 4736/2020 για τα έργα ΑΠΕ-ΣΗΘΥΑ

Μεταξύ άλλων προβλέψεων, με το άρθρο 20 του νέου νόμου εισάγεται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις περί καθορισμού της Τιμής Αναφοράς για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η σύνδεση του σταθμού, λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης. Διευκρινίζεται ότι το άρθρο 20 εφαρμόζεται και για σταθμούς οι οποίοι έχουν επιλεγεί για ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας (παρ. 11), με ειδική ρύθμιση σε αυτήν την περίπτωση βάσει της οποίας αφ’ ενός η Τιμή Αναφοράς καθορίζεται όπως έχει προκύψει από την ανταγωνιστική διαδικασία, αφ’ ετέρου αποσαφηνίζεται ότι οι εγγυητικές επιστολές που έχουν υποβληθεί στη ΡΑΕ επιστρέφονται μετά την ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού.

Σύμφωνα με τη βασική πρόβλεψη του νόμου, σε περίπτωση που η σύνδεση δεν καθίσταται δυνατή  λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων έργων σύνδεσης είτε αυτά υλοποιούνται από τον Παραγωγό είτε από τον αρμόδιο Διαχειριστή, οι Τιμές Αναφοράς  που ισχύουν για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. καθορίζονται όχι με βάση την ημερομηνία θέσης του σταθμού σε λειτουργία (κανονική ή δοκιμαστική), αλλά με βάση την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ετοιμότητας των εργασιών εγκατάστασης του σταθμού. Οι εν λόγω εργασίες εγκατάστασης βεβαιώνονται από σχετική έκθεση μηχανικού κατάλληλης ειδικότητας που θα προέρχεται από κατάλογο μηχανικών που θα συντάξει το ΤΕΕ εντός ενός μήνα από τη δημοσίευση του νόμου. Ωστόσο, μέχρι τη σύνταξη του προαναφερόμενου καταλόγου προβλέφθηκε στο τελικό κείμενο του νομοσχεδίου πρόσθετη ειδική ρύθμιση σύμφωνα με την οποία οι παραγωγοί ΑΠΕ θα μπορούν να αναθέτουν τη σύνταξη της Δήλωσης και την έκθεση αυτοψίας σε μηχανικό της επιλογής τους (παρ. 12).

Επίσης προβλέπονται σχετικές διατάξεις, ιδίως προθεσμίες, αναφορικά με την εξέταση της αίτησης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, θεσπίζεται διαδικασία αυτοψιών σχετικά με την ολοκλήρωση ή μη της εγκατάστασης του σταθμού από μηχανικούς- μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και περαιτέρω ρυθμίζονται τα σχετικά με τη διαδικασία έκδοσης Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καθώς και ζητήματα ψευδών δηλώσεων  (άρθρο 7 ν. 4414/2016).

Μέσω των νέων διατάξεων επιδιώκεται η αντιμετώπιση των γραφειοκρατικών και τεχνικών καθυστερήσεων υλοποίησης των έργων σύνδεσης και ενεργοποίησης των σταθμών, για τις οποίες δεν ευθύνονται οι επενδυτές και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά το επιχειρηματικό σχέδιο του έργου και τη βιωσιμότητα του. Αυτό επειδή κατά το χρόνο ενεργοποίησης τους τα έργα κινδύνευαν να λάβουν Τιμή Αναφοράς μικρότερη από αυτή που είχε αρχικά εκτιμηθεί από τον επενδυτή στο επιχειρηματικό του σχέδιο.

Τέλος, ιδιαίτερης μνείας χρήζει η παράγραφος 2 του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία αναβιώνει η προθεσμία καταβολής από υπόχρεους κατόχους σταθμών Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α του Τέλους Διατήρησης δικαιώματος κατοχής άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τα έτη 2017, 2018, 2019 σύμφωνα με το Παράρτημα της ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/62450/2550/30.6.2020, καθώς και η παράγραφος 3  που προβλέπει τη δυνατότητα παράτασης κατά ένα έτος με ειδικό αίτημα των ενδιαφερομένων των οριστικών προσφορών σύνδεσης και των αδειών εγκατάστασης μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών εγκατάστασης των μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών που εγκαθίστανται στις περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Καρδίτσας, Κορινθίας και Φθιώτιδας, οι οποίοι επλήγησαν από τον μεσογειακό κυκλώνα «Ιανό».  

(KGLawFirm)