Ανακοινώνεται ότι η εταιρεία μας στο πλαίσιο των καταστατικών της σκοπών όπως αυτοί επεκτάθηκαν σύμφωνα με την τελευταία τροποποίηση του δημοσιευμένου καταστατικού της στις 04/08/2020 ανακοίνωσης ΓΕΜΗ, συνήψε το από 16/09/2020 μνημόνιο συνεργασίας της με την εταιρεία με την επωνυμία: «CANALIS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» και τον διακριτικό τίτλο «CANALIS M.I.KE.», η οποία εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής καθώς και με την «ELEDYN ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με σκοπό την απόκτηση 2 φωτοβολταϊκών πάρκων ισχύος περίπου 0,5 ΜWatt έκαστο

Επίσης, σε εκτέλεση των συμβατικών προβλέψεων του πιο πάνω μνημονίου συνεργασίας υπέγραψε την αναφερόμενη σε αυτό δανειακή σύμβαση ποσού των 629.780,77 €, καθώς και την σύμβαση παροχής ενεχύρου επί μεριδίων ΙΚΕ, επίκειται δε υπογραφή του συμβολαιογραφικού προσυμφώνου για την εξαγορά των ίδιων αυτών μεριδίων.