Η Πλαστικά Θράκης ανακοινώνει την έναρξη εφαρμογής - υλοποίησης του Προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών κατ' ανώτατο όριο 4.373.713 ιδίων μετοχών, με εύρος τιμών αγοράς ανά μετοχή το 1,50 ευρώ (κατώτατο όριο) και τα 3,50 ευρώ (ανώτατο όριο)

και με ημερομηνία λήξης του ως άνω Προγράμματος την 19η Μαρτίου 2021.

Οι αγορές θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.