ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση Eπί της Eισήγησης της EXE Α.Ε. για την Επιβολή Μέτρων Κατά των Συμμετεχόντων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση Eπί της Eισήγησης της EXE Α.Ε. για την Επιβολή Μέτρων Κατά των Συμμετεχόντων της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς
energia.gr
Παρ, 15 Μαΐου 2020 - 18:02

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 της υποενότητας 3.7.2 του τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς (υπ΄αριθμ. 820/2020 απόφαση ΡΑΕ), η ΡΑΕ θέτει σήμερα σε δημόσια διαβούλευση την εισήγηση της ΕΧΕ Α.Ε. (υπ’αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-279630/01.04.20) για τη μεθοδολογία επιβολής μέτρων κατά των συμμετεχόντων στις εν λόγω αγορές

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: 25 Μαΐου 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected]. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του.