Ρυθμιστικές Αποφάσεις για τη Λειτουργία του ΕΧΕ και της Αγοράς Παραγώγων

Ρυθμιστικές Αποφάσεις για τη Λειτουργία του ΕΧΕ και της Αγοράς Παραγώγων
Του Αριστοτέλη Κατράνη*.
Παρ, 8 Μαΐου 2020 - 12:15

“1. Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΕτΚ) η απόφαση 1/872/04.03.2020 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β΄ 1491/21.04.2020) με την οποία: Χορηγήθηκε στην Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε. (ΕΧΕ) άδεια διαχείρισης και λειτουργίας της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς Παραγώγων) και εγκρίθηκε ο Κανονισμός της εν λόγω αγοράς.

Επισημαίνεται ότι το ΕΧΕ εξέδωσε σειρά αποφάσεων για την εφαρμογή του Κανονισμού της Αγοράς Παραγώγων, που φιλοξενούνται στην ιστοσελίδα του EXE

 

2. Επίσης, το ΕΧΕ προχώρησε στην έκδοση αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς και ειδικότερα:

 • Τη διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας των Συμμετεχόντων σε αυτές τις αγορές.
 • Τους όρους επαγγελματικής επάρκειας που πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι και τα στελέχη των Συμμετεχόντων και τις διαδικασίες πιστοποίησης αυτών ως Πιστοποιημένων Διαπραγματευτών.
 • Τους ειδικούς όρους ακύρωσης εντολών ή και συναλλαγών
 • Τις τεχνικές λεπτομέρειες καταχώρισης των διμερών συναλλαγών επί ενεργειακών χρηματοπιστωτικών μέσων με υποχρέωση φυσικής παράδοσης (διμερών συμβάσεων OTC) και επί των λοιπών ενεργειακών προϊόντων με υποχρέωση φυσικής παράδοσης, οι οποίες διενεργήθηκαν εκτός της Αγοράς Παραγώγων.
 • Τις διαδικασίες υπολογισμού, τιμολόγησης και διακανονισμού των τελών και των χρεώσεων κάλυψης του λειτουργικού κόστους καθώς και των επιμέρους χρεώσεων μη συμμόρφωσης
 • Τους εναλλακτικούς μηχανισμούς και διαδικασίες διαπραγμάτευσης σε περίπτωση δυσλειτουργίας του Συστήματος Συναλλαγών Αγορών Ενέργειας (ΣΣΑΕ) ή άλλων έκτακτων γεγονότων.
 • Την ανώτατη και κατώτατη τιμή εντολών καθώς του μηχανισμού αναπροσαρμογής τους. Υπενθυμίζεται ότι τα όρια που τίθενται έχουν τεχνικό χαρακτήρα και είναι αρκετά διευρυμένα ώστε να μην περιορίζουν τις συναλλαγές, καθώς από 1ης Ιανουαρίου 2020 δεν επιτρέπεται η επιβολή διοικητικών ορίων στις τιμές προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/943. Συνεπώς, η διαμόρφωση αρνητικών τιμών σε περιόδους υψηλής διείσδυσης των ΑΠΕ και χαμηλής ζήτησης (όπως αυτή που διανύουμε) δεν μπορεί να αποκλειστεί.
   

Οι ανωτέρω αποφάσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ στις 14 Απριλίου.

3. Αντιστοίχως, η Εταιρεία Εκκαθάρισης του ΕΧΕ προχώρησε στην έκδοση αποφάσεων με τις οποίες ρυθμίζονται ζητήματα εφαρμογής του Κανονισμού Εκκαθάρισης Συναλλαγών της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς που αφορούν:

 • Την διαδικασία απόκτησης και απώλειας της ιδιότητας του Εκκαθαριστικού Μέλους. Υπενθυμίζεται ότι οι οντότητες που ασκούν ενεργειακές δραστηριότητες και συμμετέχουν στην προημερήσια και τη ενδοημερήσια αγορά μπορούν για την εκκαθάριση και το διακανονισμό των χρηματικών συναλλαγών τους, είτε να εγγραφούν ως Άμεσα Εκκαθαριστικά Μέλη, είτε να συμβληθούν με κάποιο Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος (τράπεζα ή πάροχο επενδυτικών υπηρεσιών).
 • Τους όρους επαγγελματικής επάρκειας που πρέπει να πληρούν οι υπάλληλοι και τα στελέχη των Εκκαθαριστικών Μελών και τις διαδικασίες πιστοποίησής τους ως Πιστοποιημένων Εκκαθαριστών.
 • Τις τεχνικές διαδικασίες του χρηματικού διακανονισμού.
 • Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των διαδικασιών εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών.
   

Οι ανωτέρω αποφάσεις αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΧΕ στις 15 Απριλίου.

4. Δημοσιεύτηκαν στην ΕτΚ οι αποφάσεις ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 261/2020 και 261Α/2020 (ΦΕΚ Β΄ 1436/16.04.2020) με τις οποίες τροποποιήθηκαν διατάξεις του Κώδικα ΔΑΠΕΕΠ και του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος αντιστοίχως.  Με τις αποφάσεις αυτές, ενσωματώνονται στους ανωτέρω Κώδικες οι ρυθμίσεις του άρθρου 26§3 του Ν. 4643/2019, με το οποίο επεκτάθηκε, από 1ης Ιανουαρίου 2020, η ευθύνη εξισορρόπησης στους σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ισχύος άνω των 400kW, με Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ), οι οποίοι τέθηκαν σε λειτουργία μετά τις 4 Ιουλίου 2019. Ειδικότερα, καθορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού του ποσού παρακράτησης από την καταβαλλόμενη λειτουργική ενίσχυσης, το οποίο αντιστοιχεί στις επιβαλλόμενες χρεώσεις, λόγω αποκλίσεων μεταξύ της προγραμματιζόμενης ποσότητας ηλεκτροπαραγωγής, έναντι της ποσότητας ενέργειας που πραγματικώς εγχύεται στο Δίκτυο. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί έσοδο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου.”

*(Senior Associate της KGLawFirm)