Η Άβαξ ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 20.02.2020, θα αρχίσει η  διαπραγμάτευση  στο Χρηματιστήριο Αθηνών των  66.666.666  νέων  κοινών  ονομαστικών  μετοχών  της  Εταιρείας, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ εκάστης, που προέκυψαν από την Αύξηση του Μετοχικου Κεφαλαίου με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών,

όπως αποφασίστηκε την 26.09.2019 από την Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας, σε συνδυασμό με την από 15.01.2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίασή της στις 18.02.2020 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση 

των 66.666.666 νέων μετοχών. 

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς  αξιών των μετόχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.).