Σε εκχώρηση χωρίς αναγωγή απαίτησής της έναντι του Ελληνικού Δημοσίου στη συνδεδεμένη εταιρεία «Olympia Group Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» προχώρησε η Συστήματα Sunlight ABEE.

Το τίμημα της εν λόγω συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 8.100.000 ευρώ, σύμφωνα με την ελεγκτική εταιρεία Delloitte που συνέταξε τη σχετική έκθεση αποτίμησης, στην οποία βασίσθηκε και ο προσδιορισμός του παραπάνω τιμήματος.

Σύμφωνα με την εταιρεία η εν λόγω εκχώρηση έχει ως σκοπό τη χρηματοδοτική αξιοποίηση της απαίτησης, θα βελτιώσει δε τα ενοποιημένα αποτελέσματα και την καθαρή θέση της εταιρείας κατά 480.000 ευρώ και 365.000 ευρώ αντίστοιχα.