Η «Μυτιληναίος» Αιτήθηκε στην ΡΑΕ Τροποποίησης της Άδειας Ηλεκτροπαραγωγής Λόγω Αύξησης Αδειοδοτούμενης Ισχύος της

Η «Μυτιληναίος» Αιτήθηκε στην ΡΑΕ Τροποποίησης της Άδειας Ηλεκτροπαραγωγής Λόγω Αύξησης Αδειοδοτούμενης Ισχύος της
energia.gr
Τρι, 16 Ιουλίου 2019 - 19:31

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-03668 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

από σταθμό συνδυασμένου κύκλου με καύσιμο φυσικό αέριο ισχύος 665 MW, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. 744/2018 Απόφαση ΡΑΕ όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02347/09.07.2019 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-264519/05.07.2019) Αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω αύξησης της αδειοδοτούμενης ισχύος από 665 MW σε 826 MW, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1498/08.12.2000) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για 35 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Επίσης, η εταιρεία με την επωνυμία «GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK AΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ» η οποία κατέχει την υπ’ αριθμ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-01637 Άδεια Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.72.59/1442/17654/18.10.2010 Απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ ισχύος 200 MW όπως ισχύει, υπέβαλλε την υπ’ αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02336/27.06.2019 (αριθμ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-263986/27.06.2019) Αίτηση τροποποίησης της εν λόγω Άδειας, λόγω μεταβολής της μετοχικής σύνθεσης: 

Από:  Βασιλειάδης Βύρωνας του Νικολάου → 51%, Βασιλειάδης Φίλιππος του Νικολάου → 49%

Σε: Βασιλειάδης Βύρωνας του Νικολάου → 51%, VECTOR HOLDING, (Société à Responsabilité Limitée, 121 Avenue de la Faïencerie L-1511 Luxembourg) → 49%, σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 2940/05.12.2012) και σύμφωνα με το νόμο 4001/2011. Η εν λόγω άδεια ισχύει για 20 έτη με δυνατότητα παράτασης σύμφωνα με τον Κανονισμό Αδειών Προμήθειας και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας.