Στις 12  Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΙΝΟΙΛ Α.Ε. με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους κ.κ. Μετόχους της Εταιρίας σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 12  Ιουλίου  2019  και ώρα 10:00, στα γραφεία της Εταιρίας, οδός Πηγών 33, Κηφισιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.    Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Χρηματοοικονομικών  Καταστάσεων για την χρήση 2018, με τις σχετικές Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, των Ορκωτών Ελεγκτών, και της διάθεσης των αποτελεσμάτων.

2.   Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 108 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρίας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2018.

3.   Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου  για το έτος 2018 και προέγκριση αυτών για το έτος 2019.

4.   Εκλογή Τακτικού και Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή για τον έλεγχο των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων) για την χρήση 2019 και καθορισμός της αμοιβής τους.

5.   Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας λόγω λήξης της θητείας του παρόντος και ορισμός των ανεξάρτητων μελών του.

6.   Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4449/2017.

7.    Έγκριση της Πολιτικής Αποδοχών της εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 110 παρ. 2 του Ν.4548/2018,  όπως ισχύει.

8.    Εναρμόνιση του Καταστατικού της εταιρίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4548/2018, όπως ισχύει.

9.   Παροχή αδείας σύμφωνα με το άρθρο 98 παρ. 1 του Ν.4548/2018, όπως ισχύει, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και στα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη διεύθυνση των θυγατρικών και συνδεδεμένων εταιριών του Ομίλου , οι οποίες επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.

10.   Έγκριση των συμβάσεων με συνδεδεμένες εταιρίες 01/01-31/12/2018 σύμφωνα με το άρθρο 23α του κ.ν. 2190/1920.