ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς τους κ.κ. Μετόχους της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Ανώνυμη Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ Α.Ε.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 7483601000 στην 12η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση (Χρήση 01/01/2018 – 31/12/2018)

Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την απόφαση της 6ης Ιουνίου 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας "Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε." ("ΔΕΣΦΑ Α.Ε."), καλούνται οι Μέτοχοί της στη δωδέκατη (12η) Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την εικοστή ογδόη (28η) Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα δεκάτη πρωινή (10:00), στα γραφεία της, που βρίσκονται στην έδρα της, επί της Λεωφόρου Μεσογείων αριθμός 357-359, Χαλάνδρι Αττική, προς συζήτηση και λήψη επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Θέμα 1ο: Έγκριση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) της Εταιρείας, και συγκεκριμένα: - Της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης - Της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων - Της Κατάστασης Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων - Της Κατάστασης Ταμειακών Ροών - Των Σημειώσεων επί των Οικονομικών Καταστάσεων - Tων Λογιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων και υποβολή των εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή.

Θέμα 2ο: Έγκριση διάθεσης κερδών της δωδέκατης (12ης) εταιρικής χρήσης (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 3ο: Έγκριση διάθεσης κερδών παρελθουσών χρήσεων.

Θέμα 4o: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 108 του Νόμου 4548/2018 όπως ισχύει, και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018).

Θέμα 5ο: Έγκριση των αποζημιώσεων και αμοιβών των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Μελών του Εποπτικού Συμβουλίου για τη δωδέκατη (12η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2018 έως 31η Δεκεμβρίου 2018) σύμφωνα με το άρθρο 24 του K.N. 2190/1920. Θέμα 6ο: Εκλογή Ορκωτών Ελεγκτών για τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα δέκατη τρίτη (13η) εταιρική χρήση (από 1η Ιανουαρίου 2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2019) και για την έκδοση της ετήσιας φορολογικής έκθεσης και καθορισμός των αμοιβών τους για την δέκατη τρίτη (13η ) εταιρική χρήση.

Σύμφωνα με τον Νόμο 4548/2018, όπως ισχύει, η Εταιρεία ενημερώνει τους Μετόχους της για τα ακόλουθα: Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στην Τακτική Γενική Συνέλευση και/ή στην Επαναληπτική Γενική Συνέλευση έχει όποιος εμφανίζεται ως Μέτοχος, ήτοι εφόσον καταθέσει τους τίτλους των Μετοχών στο Ταμείο της εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιοδήποτε ίδρυμα λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα. 3 Οι μέτοχοι που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση μπορούν να αντιπροσωπευθούν σ' αυτή από πρόσωπα που έχουν εξουσιοδοτήσει νόμιμα. Τα έγγραφα αντιπροσωπεύσεως μπορεί να είναι ιδιωτικά, αρκεί να φέρουν χρονολογία και να είναι υπογεγραμμένα από τον εκδότη τους. Οι αποδείξεις κατάθεσης των μετοχών, καθώς και τα έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων των μετόχων, πρέπει να κατατίθενται στην Εταιρεία, τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν συνέλθει η Γενική Συνέλευση των μετόχων.

 

Μέτοχοι που δεν έχουν τηρήσει τις ανωτέρω προϋποθέσεις, μπορούν να πάρουν μέρος στην Γενική Συνέλευση των μετόχων μόνο μετά από άδειά της.