Δημοσιεύθηκε η Απόφαση της ΡΑΕ για την Επιστροφή του ΠΧΕΦΕΛ στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δημοσιεύθηκε η Απόφαση της ΡΑΕ για την Επιστροφή του ΠΧΕΦΕΛ στους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας
Παρ, 7 Ιουνίου 2019 - 08:49

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η υπ’ αριθμ. 542/2019 απόφαση της ΡΑΕ σχετικά με τη διαδικασία απόδοσης του πλεονάσματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου (ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ) στους Εκπροσώπους Φορτίου, σύμφωνα με την υποπερίπτωση (ββ) της περίπτωσης α, της παρ. 3, του άρθρου 143 του Ν. 4001/2011, όπως η σχετική πρόβλεψη είχε αντικατασταθεί με το άρθρο 4 παρ. 2 στοιχ. α΄ του Ν. 4585/2018 (ΦΕΚ Α 216/24.12.2018).

Συγκεκριμένα, δυνάμει της ανωτέρω απόφασης της ΡΑΕ, προστίθεται άρθρο 57Β στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, το οποίο προβλέπει ότι το τυχόν ετήσιο σωρευτικό απολογιστικό λογιστικό πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ, μετά τη διενέργεια όλων των αναγκαίων εκκαθαρίσεων μέχρι και το τέλος του έτους 2018 και την αφαίρεση του ποσού του ειδικού αποθεματικού ασφαλείας εκτάκτων δαπανών (ποσού €70.000.000), αποδίδεται στου Εκπροσώπους Φορτίου από τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ) και καθορίζει τη σχετική μεθοδολογία.

Σημειώνεται ότι η παράγραφος 3 του σχετικού άρθρου ορίζει ότι «Η απόδοση στους Εκπροσώπους Φορτίου του ως άνω ετήσιου σωρευτικού λογιστικού πλεονάσματος του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ, ως ταμειακή εκροή από τον εν λόγω Λογαριασμό, πραγματοποιείται υπό την προϋπόθεση ότι οι Εκπρόσωποι Φορτίου έχουν εκπληρώσει προσηκόντως τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, οι οποίες αποτελούν έσοδα του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ, προς τους Διαχειριστές και το Λειτουργό της Αγοράς…».

Μετά και από τις αντιδράσεις των παραγωγών ΑΠΕ, στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης στην οποία τέθηκε η σχετική πρόταση της Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας ΑΕ, η ανωτέρω πρόβλεψη εισήχθη τελικά από τη ΡΑΕ στο οριστικό κείμενο του άρθρου 57Β, στο σκεπτικό δε της απόφασης της Αρχής γίνεται ρητή αναφορά στη Δεύτερη Αξιολόγηση των θεσμών (“Enhanced Surveillance Report Greece, February 2019”), με την οποία «υποδείχθηκε επίσης να μην πραγματοποιηθούν επιστροφές στους Προμηθευτές που έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές».

Περαιτέρω, όπως σημειώνεται και από τους παραγωγούς ΑΠΕ, οι οποίοι εκφράζουν φόβους για την ταμειακή κατάσταση του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ, η απόφαση της ΡΑΕ έρχεται σε χρονικό σημείο, κατά το οποίο εκκρεμεί η έκδοση της γνώμης της Αρχής και η Υπουργική Απόφαση της παρ. 10 του άρθρου 4 του Ν. 4584/2018 σχετικά με τον καθορισμό της παροχής εγγυήσεων από τους Προμηθευτές Ηλεκτρικής Ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων της ΔΑΠΕΕΠ σε περίπτωση μη απόδοσης από τους Προμηθευτές των εσόδων του ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ (ΕΤΜΕΑΡ).

Συνοψίζοντας, ανησυχία προκαλείται από τη συνεχιζόμενη αφαίρεση πόρων από τον ΕΛΑΠΕ-ΔΣΔ (κατάργηση ΠΧΕΦΕΛ, Ειδικού Τέλους Λιγνίτη) τη στιγμή που το πλαίσιο για την εύρυθμη λειτουργία του Λογαριασμού εξακολουθεί να βρίσκεται υπό μετάβαση.