Η Μυτιληναίος Α.Ε. ανακοινώνει ότι το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας συγκαλεί την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας για τη Δευτέρα, 24 Ιουνίου 2019 σε αντικατάσταση αυτής της Πέμπτης 6ης Ιουνίου 2019, λόγω μη έγκαιρης ανάρτησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της από 09.05.2019 πρόσκλησης.

Κατόπιν τούτου και σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4.1.2 & 4.1.3.15.1 του Κανονισμού Χρηματιστηρίου Αθηνών, η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. ανακοινώνει ότι το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019 επικαιροποιείται ως εξής:

 • Τακτική Γενική Συνέλευση: Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019
 • Αποκοπή Μερίσματος 2018: Τετάρτη, 26 Ιουνίου 2019
 • Δικαιούχοι Μερίσματος χρήσης 2018 – Record Date: Πέμπτη, 27 Ιουνίου 2019

Ως ημερομηνία Έναρξης Καταβολής Μερίσματος χρήσης 2018 παραμένει η Τρίτη, 2 Ιουλίου 2019, ενώ κατά τα λοιπά δεν υφίσταται άλλη τροποποίηση του Οικονομικού Ημερολογίου 2019.

(*) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

 

Τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης

 1. Υποβολή και έγκριση των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και ενοποιημένων ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, των σχετικών εκθέσεων του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή, καθώς και της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης.
 2.  Έγκριση διάθεσης αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης από 01.01.2018 έως 31.12.2018, διανομή μερίσματος και χορήγηση αμοιβών από τα κέρδη.
 3. Έγκριση συνολικής διαχείρισης που έλαβε χώρα κατά τη χρήση από 01.01.2018 έως 31.12.2018 και απαλλαγή των ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τη χρήση 01.01.2018 έως 31.12.2018.
 4. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ορκωτών ελεγκτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της τρέχουσας χρήσης κατά ΔΛΠ και καθορισμός της αμοιβής αυτών.
 5. Έγκριση πολιτικής αποδοχών για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας.
 6. Τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της Εταιρείας – αλλαγή επωνυμίας.
 7. Προσαρμογή του καταστατικού της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4548/2018 – Τροποποίηση, κατάργηση και αναρίθμηση άρθρων του καταστατικού της Εταιρείας.
 8. Έγκριση κατάθεσης αιτημάτων υπαγωγής στον αναπτυξιακό νόμο 4399/2016 επενδύσεων στις εγκαταστάσεις παραγωγής αλουμίνας και αλουμινίου στον Άγιο Νικόλαο Βοιωτίας.
 9. Έγκριση δημιουργίας λογαριασμού ειδικού αποθεματικού από ανάλωση φορολογηθέντων αποθεματικών για την κάλυψη ίδιας συμμετοχής στο πλαίσιο επενδυτικού σχεδίου κατασκευής αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αρχικής ισχύος 13,8MW.