Αύξηση εσόδων και προσαρμοσμένων λειτουργικών κερδών ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ για το πρώτο τρίμηνο του 2019, διάστημα κατά το οποίο τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 16,4% σε σχέση με πέρυσι.

Αναλυτικά, όπως ανακοινώθηκε:

  • Για τον ΑΔΜΗΕ:

Ο ΑΔΜΗΕ διατήρησε ισχυρή απόδοση κατά το α΄ τρίμηνο του 2019 με τα Συνολικά Έσοδα να αυξάνονται κατά 14,2% και να ανέρχονται στα 64,7 εκατ. ευρώ και τα προσαρμοσμένα Κέρδη προ Φόρων, Χρηματοοικονομικών Αποτελεσμάτων και Αποσβέσεων (EBITDA) εξαιρουμένων των Προβλέψεων να αυξάνονται κατά 19,2%. Επιπλέον, τα χρηματοοικονομικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 69,1%, ενώ τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 39,4% ως απόρροια της επιτυχούς υλοποίησης του χρηματοοικονομικού της σχεδιασμού.

Τα Καθαρά Κέρδη μειώθηκαν κατά 5,1 εκατ. ευρώ και ανήλθαν στα 26,1 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρσι.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα του α' τριμήνου 2018 είχαν επηρεαστεί θετικά από την ad hoc Απελευθέρωση Πρόβλεψης ύψους 26,6 εκατ. ευρώ, καθώς το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την αγωγή του ενάγοντος εργολάβου.

Ο ΑΔΜΗΕ στοχεύει στην υλοποίηση επενδύσεων ύψους 4 δις ευρώ έως το 2027 με έμφαση στις νησιωτικές διασυνδέσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας του εφοδιασμού, τη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας.

Το ΔΣ του ΑΔΜΗΕ διένειμε τον Απρίλιο σύμφωνα με τη Συμφωνία Μετόχων μέρισμα ίσο με το 50% των καθαρών κερδών για το οικονομικό έτος 2018, που αντιστοιχεί στο ποσό των 42,79 εκατ. Ευρώ.

 

  • Για την ΑΔΜΗΕ Συυμετοχών:

Τα Λειτουργικά Αποτελέσματα της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών (μέτοχου κατά 51% του ΑΔΜΗΕ) για το α΄ τρίμηνο του έτους ανέρχονται στα 13,2 εκατ. ευρώ και αντανακλούν τη συμμετοχή της κατά 51% στα κέρδη της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Τα Λειτουργικά Έξοδα κατά την εξεταζόμενη περίοδο ανήλθαν στις 88 χιλιάδες ευρώ έναντι 64 χιλιάδων ευρώ πέρσι. Τα έξοδα αυτά αντανακλούν δαπάνες που συνδέονται κυρίως με τη διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών και τις Αμοιβές Προσωπικού. Ως αποτέλεσμα της ενεργής διαχείρισης των ταμειακών διαθεσίμων τα Χρηματοοικονομικά ‘Έσοδα αυξήθηκαν κατά 134% και ανήλθαν στις 40 χιλιάδες ευρώ, αντισταθμίζοντας μέρος των Λειτουργικών Εξόδων της εταιρείας.

Τα Καθαρά Κέρδη της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. ανήλθαν σε 13,3 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,057 ευρώ.

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα της εταιρείας στις 31 Μαρτίου 2019 ανέρχονταν στα 4,9 εκατ. ευρώ. Το ποσό αυτό έχει τοποθετηθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος που προσφέρει μέση απόδοση 3,1%. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. δεν έχει χρέος.

Το 2018, η Διοίκηση διένειμε 0,0316 ευρώ ως προμέρισμα. Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών Α.Ε. θα προτείνει στην επόμενη Γενική Συνέλευση τη διανομή του εναπομείναντος ποσού, που ανέρχεται στα 0,028 ευρώ ανά μετοχή, ως τακτικό μέρισμα. Επιπρόσθετα, η Διοίκηση έχει προτείνει κατά το 2019 τη διανομή ως προμέρισμα του μέγιστου επιτρεπόμενου ποσού που έλαβε από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τον Απρίλιο ως μέρισμα. Το προτεινόμενο προμέρισμα θα ανέλθει στα 0,06 ευρώ ανά μετοχή. Η συνολική διανομή μερίσματος και προμερίσματος αναμένεται να ανέλθει περίπου στα 0,088 ευρώ ανά μετοχή και προγραμματίζεται να διανεμηθεί τον Αύγουστο.