Λήγει σήμερα η περίοδος αποδοχής της δημόσιας πρότασης της Titan Cement International προς τους μετόχους της Τιτάν, διαδικασία που έχει ως στόχο τη διαπραγμάτευση των μετοχών της τσιμεντοβιομηχανίας στο χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και παράλληλα στο Euronext Παρισίων και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων της δημόσιας πρότασης έχει οριστεί για τις 28 Ιανουαρίου, η παράδοση των νέων μετοχών για όσους αποδεχτούν τη δημόσια πρόταση στις 30 Ιανουαρίου, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Titan Cement στο Euronext Βρυξελλών, στο Χρηματιστήριο Αθηνών και στο Euronext Παρισίων θα ξεκινήσει 31 Ιανουαρίου.

Η Titan Cement προσφέρει μία μετοχή της για κάθε μία κοινή μετοχή και μία μετοχή για κάθε μία προνομιούχο μετοχή. Η διατήρηση της ισχύος της δημόσιας πρότασης προϋποθέτει ότι, κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα έχουν προσφερθεί στον προτείνοντα τουλάχιστον οι κοινές μετοχές που αντιστοιχούν σε ποσοστό 90% του κοινού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Tιτάν και οι προνομιούχες που αντιστοιχούν στο 90% του προνομιούχου μετοχικού κεφαλαίου της.

Εάν, κατά τη λήξη της περιόδου αποδοχής, θα έχει προσφερθεί στην Titan Cement τουλάχιστον ο ελάχιστος αριθμός μετοχών εντός τριών μηνών θα ασκήσει το δικαίωμά της να απαιτήσει από: α) όλους τους εναπομείναντες κατόχους τη μεταβίβαση όλων των κοινών μετοχών τους με αντάλλαγμα, κατ' επιλογήν του κατόχου, είτε μία μετοχή της νέας εταιρείας για κάθε μία κοινή μετοχή, είτε ποσό 21,05 ευρώ ανά μία μετοχή και β) όλους τους εναπομείναντες κατόχους προνομιούχων μετοχών τη μεταβίβασή τους με αντάλλαγμα, είτε μία μετοχή της νέας εταιρείας για κάθε μία προνομιούχο μετοχή, είτε 17,65 ευρώ για κάθε μία μετοχή της Τιτάν.