Ο Γεώργιος Πολίτης εκλέχτηκε ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛ.ΤΕΧ. Άνεμος, αντικαθιστώντας τον παραιτηθέντα Παναγιώτη Γκοβάτσο.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει:

«H διοίκηση της ΕΛ.ΤΕΧ. ΑΝΕΜΟΣ ΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) αρ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, του Ν. 3016/2002, όπως ισχύει, και του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου στις 16.01.2019 εξελέγη ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, για το υπόλοιπο της θητείας του, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος στις 16.01.2019 κ. Παναγιώτη Γκοβάτσου. Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο ανασυγκροτήθηκε σε σώμα ως ακολούθως:

  • Θεόδωρος – Μαργαρίτης Σιετής του Αργυρίου, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος,
  • Αγγελική Κουταβά του Γερασίμου, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, μη εκτελεστικό μέλος,
  • Απόστολος Φραγκούλης του Νικολάου, Εντεταλμένος Σύμβουλος στην Τεχνική Διεύθυνση, μη εκτελεστικό μέλος,
  • Παναγιώτης Μεντζελόπουλος του Γεωργίου, Εντεταλμένος Σύμβουλος στη Διεύθυνση Στρατηγικής και Επενδύσεων, μη εκτελεστικό μέλος,
  • Εδουάρδος Σαραντόπουλος του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος,
  • Γεώργιος Πολίτης του Νικολάου, μη εκτελεστικό μέλος,
  • Θεόδωρος Πανταλάκης του Νικολάου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος και
  • Αλέξιος Κομνηνός του Αντωνίου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος».