Σε αναδιάρθρωση του δανεισμού της προχώρησε η βουλγαρική SOFIA MED AD, θυγατρική της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ.

Αναλυτικά, η σχετική ανακοίνωση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ αναφέρει:

«Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ A.E."), ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (στο εξής «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»),  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 και το άρθρο 2, παρ. 4 της υπ΄ αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, σε συνέχεια της από 29.03.2013 ανακοίνωσης της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., σχετικά με την υπογραφή δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής, βουλγαρικής, μή εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία “SOFIA MED AD”, η εν λόγω θυγατρική εταιρεία της  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. υπέγραψε επέκταση της λήξης σε βάθος επταετίας του κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου δανείου ποσού 60,0 εκ. ευρώ, με τις τράπεζες ALPHA BANK A.E.-London Branch, Εurobank Bulgaria AD και Piraeus Bank Bulgaria AD.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι η SOFIA MED AD υπέγραψε τροποποίηση του δανείου με την European Bank for Reconstruction and Development («EBRD»), συνολικής αξίας 25 εκ. ευρώ, που αποτελείται από δύο σκέλη : α) δάνειο τρέχοντος υπολοίπου 10,5 εκ. ευρώ, με νέα επταετή διάρκεια και β) νέο δάνειο ποσού 14,5 εκ. ευρώ, επίσης επταετούς διάρκειας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε εξοπλισμό και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας».