Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΑΛΚΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (στο εξής "ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ A.E."), ως καθολική διάδοχος της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΧΑΛΚΟΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ» (στο εξής «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.»),  ανακοινώνει στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 596/2014 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014

και το άρθρο 2, παρ. 4 της υπ΄αριθμ. 3/347/12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, σε συνέχεια της από 29.03.2013 ανακοίνωσης της ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε., σχετικά με την υπογραφή δανειακών συμβάσεων της θυγατρικής, βουλγαρικής, μή εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία “SOFIAMED AD”, η εν λόγω θυγατρική εταιρεία της  ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. υπέγραψε επέκταση της λήξης σε βάθος επταετίας του κοινοπρακτικού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου δανείου ποσού 60,0 εκ. ευρώ, με τις τράπεζες ALPHA BANK A.E.-London Branch, Εurobank Bulgaria AD και Piraeus Bank Bulgaria AD.

Επιπροσθέτως, επισημαίνεται ότι η SOFIAMED AD υπέγραψε  τροποποίηση του δανείου με την European Bank for Reconstructionand Development («EBRD»), συνολικής αξίας 25 εκ.ευρώ, που αποτελείται από δύο σκέλη : α) δάνειο τρέχοντος υπολοίπου 10,5 εκ. ευρώ, με νέα επταετή  διάρκεια και β) νέο δάνειο ποσού 14,5 εκ. ευρώ, επίσης επταετούς διάρκειας για τη χρηματοδότηση επενδύσεων σε εξοπλισμό και αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας.