Σε διευκρινίσεις αναφορικά με το αντάλλαγμα σε μετρητά που θα προσφερθεί στους μετόχους της ΤΙΤΑΝ προχώρησε η Titan Cement International.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της από 18.10.2018 ανακοίνωσής της περί της υποβολής προαιρετικής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής για την απόκτηση του συνόλου των κοινών και προνομιούχων μετοχών εκδόσεως της ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, η Titan Cement International SA διευκρινίζει ότι, καθόσον οι συναλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί επί, κατά περίπτωση, κοινών και προνομιούχων μετοχών της ΤΙΤΑΝ κατά του έξι μήνες που προηγούνται της 18.10.2018 δεν υπερβαίνουν το 10% του συνόλου των μετοχών της αντίστοιχης κατηγορίας, το αντάλλαγμα σε μετρητά που θα προσφερθεί ως εναλλακτική δυνατότητα στους μετόχους της ΤΙΤΑΝ στο πλαίσιο της άσκησης των δικαιωμάτων εξαγοράς και εξόδου θα υπολογιστεί τελικώς λαμβάνοντας υπόψη και την αποτίμηση των μετοχών της ΤΙΤΑΝ που πρόκειται να διενεργηθεί άμεσα σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Νόμου.

Συνεπώς, το αντάλλαγμα σε μετρητά ανά κατηγορία μετοχών της ΤΙΤΑΝ ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της αποτίμησης.