Σε 104,3 εκατ. ευρώ ανήλθαν το α' εξάμηνο του 2018 τα έσοδα της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή από τον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, αυξημένα κατά 32,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (78,8 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε η εταιρεία, οι ενοποιημένες πωλήσεις της ανήλθαν στα 138,7 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2018, έναντι 139,6 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2017, μένοντας σχεδόν σταθερές.

Τα έσοδα από τον τομέα της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκαν σε 3,8 εκατ. ευρώ, έναντι 5,1 εκατ. ευρώ, στο α' εξάμηνο του προηγούμενου έτους.

Οι πωλήσεις του κατασκευαστικού τομέα της εταιρείας προς τρίτους διαμορφώθηκαν στα 11,2 εκατ. ευρώ έναντι 22,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο 2017.

Τα έσοδα από τον τομέα των παραχωρήσεων διαμορφώθηκαν σε 19,4 εκατ. ευρώ έναντι 33,1 εκατ. ευρώ, στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Η συνολική λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων, τόκων, φόρων και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITDA)1 ανήλθε σε 81,8 εκατ. ευρώ, έναντι 68,1 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2017, αυξημένη κατά 20,1%.

Τα συνολικά λειτουργικά κέρδη προ φόρων και τόκων (ΕΒΙΤ)1 ανήλθαν σε 58,3 εκατ. ευρώ έναντι 43,5 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 34,1%.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ έναντι 18,3 εκατ. ευρώ το α' εξάμηνο 2017, αυξημένα κατά 60,3%.

Τα καθαρά κέρδη μετά από τα δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν στα 18,4 εκατ. ευρώ, έναντι 10,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 78,9%, κυρίως λόγω της αυξημένης εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ σε διεθνές επίπεδο.

Η καθαρή δανειακή θέση του ομίλου (τραπεζικός δανεισμός μείον ταμειακά διαθέσιμα) στο τέλος του εξαμήνου 2018 διαμορφώθηκε στα 482 εκατ. ευρώ έναντι 518,5 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2018, μειωμένη κατά περίπου 37 εκατ. την τελευταία περίοδο, λόγω των αυξημένων ταμειακών ροών.

Επίσης, σημειώνεται ότι η εταιρεία, για το 2019, προτίθεται να προβεί σε επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους της ύψους 30 λεπτών ανά μετοχή και η καταβολή να πραγματοποιηθεί τον προσεχή Ιανουάριο. Το ποσό αυτό είναι κατά 15% αυξημένο σε σχέση με τη συνολική καταβολή μετρητών προς τους μετόχους την περσινή χρονιά. Η σχετική απόφαση τελεί υπό την έγκριση της ΓΣ.

Ο όμιλος διαθέτει υπό κατασκευή ή έτοιμες προς κατασκευή εγκαταστάσεις ΑΠΕ ισχύος 178 MW στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1166MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική. Απώτερος στόχος της εταιρείας είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία σε όλες τις χώρες δραστηριότητάς της.