Βιομάζα:

2010 Νόμος 3851/2010 (ΦΕΚ 85Α/04-06-2010): Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματική Αλλαγής.

2009 A28 Ν 3747/2009 Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δασών

2008 B-32 ΥΑ 846 Τιμές ανάθεσης υλοτομικών και λοιπών συγκομιστικών εργασιών έτους 2008

2007 Υ.Α. Αριθμ. Δ6/Φ1/οικ. 13310 (ΦΕΚ 1153Β/10-07-2007): Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

2007 B90 Y.A. Πίνακας Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, διαχειριστικού έτους 2007

2003 Β – 552 ΥΑ 1726 Διαδικασία προκαταρκτικής περιβαλλοντικής εκτίμησης και αξιολόγησης, έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς και έγκρισης επέμβασης ή παραχώρησης δάσους ή δασικής έκτασης στα πλαίσιά της έκδοσης άδειας εγκατάστασης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής, από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

2003 Β – 211 ΥΑ 900 Τιμές ανάθεσης υλοτομικών και λοιπών συγκομιστικών εργασιών έτους 2003

2003 Α – 37 ΠΔ 38 Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχ/κό έτος 2003

2002 Α – 46 ΠΔ 48 Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχ/κό έτος 2002

2001 Α – 31 ΠΔ 41 Διατίμηση δασικών προϊόντων για το δασικό διαχ/κό έτος 2001

2001 Β-1176 ΥΑ393 Ενίσχυση εμπορία Γεωργικών Προιόντων 2000-2006

1993 Β-369 ΥΑ10315 Επιτρεπόμενα καύσιμα

1993 Β-328 ΥΑ11535 Σταθ. εστίες καύσης για θέρμανση κτιρίων-νερού

1990 Β-678 ΥΑ692 Κατηγορίες έργων-Μελέτες Περιβ. Επιπτώσεων κλπ

1987 Α-189 Ν 1734 Βοσκότοποι - Κτηνοτροφική αποκατάσταση, δάση κλπ συναφή

1986 Α-44 ΠΔ126 Διαδικασία παραχώρησης της εκμετάλλευσης, συντήρησης και βελτίωσης των δασών που ανήκουν στο Δημόσιο και στα νομικά πρόσωπα του Δημοσίου τομέα στους δασικούς συνεταιρισμούς

1979 Α-289 Ν 998 Προστασία δασών - δασικών εκτάσεων

Βιοκαύσιμα:

2006 A304 Νόμος 3423 Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων.

2006 B4 Y.A. Όροι και διατυπώσεις που διέπουν την παραγωγή, διακίνηση, ανάμιξη και θέση σε ανάλωση του αυτούσιου «βιοντίζελ», της παραγράφου 6 του άρθρου 78 του ν. 2960/2001, όπως ισχύει.

2006 B512 Y.A. "Αριθ. Δ1/Β/οικ. 8392
Έγκριση κατανομής, για το έτος 2006, ποσότητας 91.000 χιλιολίτρων αυτούσιου βιοντίζελ που υπόκεινται στο ειδικό φορολογικό καθεστώς των διατάξεων του άρθρου 78 παρ. 6 του ν. 2960/2001, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15Α παρ. 5 του ν. 3054/2002,
όπως ισχύει."

Οδηγία 2003/30/ΕΚ σχετικά με την προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων ή άλλων ανανεώσιμων καυσίμων για τις μεταφορές.

Οδηγία 2003/96/ΕΚ σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας.

Οδηγία 2001/77/ΕΚ της 27ης Σεπτεμβρίου 2001 για την προαγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές στην εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Διαβάστε ακόμα