Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της πέτυχαν το 2017 την αύξηση των μεριδίων αγοράς τους στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούνται, αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με στόχους την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας

Η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της πέτυχαν το 2017 την αύξηση των μεριδίων αγοράς τους στην πλειονότητα των αγορών όπου δραστηριοποιούνται, αξιοποιώντας τις επενδύσεις που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια με στόχους την αύξηση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας, όπως τόνισαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας στο πλαίσιο της χθεσινής ετήσιας τακτικής ενημέρωσης της ElvalHalcor προς την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών (Ε.Θ.Ε.).

Κατά τη χθεσινή ενημέρωση, παρουσιάστηκαν τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 2017, της πορείας της με βάση τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς, της γενικότερης στρατηγικής της, καθώς και των προοπτικών της.

Συγκεκριμένα, αύξηση κατά 21,5% παρουσίασε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ElvalHalcor για το σύνολο του 2017 και ανήλθε σε € 1.863 εκατ. έναντι € 1.534 εκατ. το 2016. Τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, τόκους και αποσβέσεις (EBITDA) σε ετήσια βάση ανήλθαν σε € 160,5 εκατ. έναντι € 124,7 εκατ. την προηγούμενη χρονιά, βελτιωμένα κατά € 35,8 εκατ. ή 29%, ενώ τα ενοποιημένα κέρδη πριν από φόρους, ανήλθαν το 2017 σε € 63,9 εκατ., αυξημένα κατά 98%.

Ο κύκλος εργασιών επηρεάστηκε θετικά από την αύξηση του όγκου πωλήσεων και από τις ανοδικές τιμές των μετάλλων. Παράλληλα η μείωση του βιομηχανικού κόστους, η βελτιστοποίηση των παραγωγικών διαδικασιών σε συνδυασμό με την ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών οδήγησε στην περαιτέρω ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων της ElvalHalcor διεθνώς και συνετέλεσε στην αύξηση της κερδοφορίας.

 


Δημοσιευμένα

Ετησιοποιημένα

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

2017

2016

2017

2016

Πωλήσεις

1.150.369

842.699

1.863 .320

1.534.127

Μικτό Κέρδος

103.566

74.182

156 .871

114.056

EBITDA

113.206

89.412

160. 521

124.701

α-EBITDA

89.319

88.120

129.437

118.047

Λειτουργικό Αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

69.616

48.915

101.967

68.471

Κέρδη πριν από φόρους

50.674

33.346

63.924

32.282

Κέρδη μετά από φόρους & δικαιώματα μειοψηφίας

33. 549

21. 978

-

-

Κέρδη ανά μετοχή (Ευρώ)

0,1188

0,0802

-

-


Κατά την παρουσίαση, έγινε αναφορά στη συγχώνευση που ολοκληρώθηκε την 30η Νοεμβρίου 2017 ως προς το στρατηγικό και επιχειρησιακό μέρος, καθώς και στο μίγμα επενδύσεων της ElvalΗ alcor και των θυγατρικών της, το οποίο είναι προσανατολισμένο στην παραγωγή διαφοροποιημένων προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας για βιομηχανική χρήση και στη βελτίωση του κόστους παραγωγής.

Κλάδος αλουμινίου

Κατά το 2017, ο κλάδος του αλουμινίου παρουσίασε αύξηση του όγκου των πωλήσεων κατά 3,2% και της αξίας κατά 13,8%, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται σε € 959 εκατ. Τα κέρδη του κλάδου πριν από φόρους ανήλθαν σε € 53,8 εκατ. έναντι € 33,3 εκατ. το προηγούμενο έτος.

 


Λήξη Χρήσης 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

2017

2016

Πωλήσεις

958.756

842.699

Μικτό Κέρδος

96.113

74.182

EBITDA

110.398

89.413

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

67.245

48 .916

Κέρδη πριν από φόρους

53 .844

33.347

 

Για τα επόμενα δύο έτη, ο τομέας έλασης αλουμινίου θα επενδύσει € 150 εκατ. σε εξοπλισμό, τεχνολογία και υποδομές που ειδικότερα περιλαμβάνουν την εγκατάσταση ενός νέου τετραπλού θερμού ελάστρου για το εργοστάσιο των Οινοφύτων, με στόχο την αύξηση της παραγωγικής του δυναμικότητας, αρχικά πάνω από 20% και ταυτόχρονα να θέσει τη βάση ώστε, με επιπλέον επενδύσεις στο μέλλον, να την υπερδιπλασιάσει. Η επένδυση αυτή επιτρέπει στην ElvalHalcor να ενισχύσει την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρχιτεκτονικές εφαρμογές, και την περαιτέρω ενίσχυση στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αεροναυπηγικής.

Επιπλέον, ο τομέας αλουμινίου μέσω τόσο του τμήματος τεχνολογίας όσο και σε συνεργασία με το Ελκεμέ και την UACJ Corp., στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογικά καινοτόμων προϊόντων και λύσεων.

Κλάδος χαλκού

Κατά το 2017, ο κλάδος χαλκού σε επίπεδο όγκου πωλήσεων είχε σημαντική αύξηση, κατά 15,4% έναντι της χρήσης 2016 και η αυξημένη εκμετάλλευση της εγκατεστημένης παραγωγικής δυναμικότητας οδήγησε στη βελτίωση του αποτελέσματος. Τα κέρδη πριν από φόρους ανήλθαν σε € 10,1 εκατ. έναντι ζημιών € 1,0 εκατ. το προηγούμενο έτος.

  • Οι πωλήσεις σωλήνων χαλκού συνέχισαν να αυξάνονται.
  • Σαν αποτέλεσμα της αυξημένης παγκόσμιας ζήτησης και της συνεχιζόμενης βελτίωσης της ποιότητας και της παρεχομένης υποστήριξης προς τους πελάτες από τη Sofia Med, τα προϊόντα έλασης χαλκού σημείωσαν σημαντική ανάπτυξη. Πρόκειται κυρίως για προϊόντα για βιομηχανική χρήση, τα οποία έχουν υψηλότερη κερδοφορία και αποτελούν πλέον το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της εταιρίας σε αντίθεση με το παρελθόν.
  • Στον τομέα της διέλασης κραμάτων χαλκού, η θυγατρική Fitco επικεντρώθηκε σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως είναι οι σωλήνες ορειχάλκου, σχεδόν διπλασιάζοντας την παραγωγή και τις πωλήσεις σε αυτά, ενώ διατήρησε σταθερές τις ποσότητες στις ράβδους ορειχάλκου.

 

Η συνοπτική ενοποιημένη κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης του τομέα χαλκού έχει ως εξής:

 

Λήξη Χρήσης 31 Δεκεμβρίου

Ποσά σε χιλ. Ευρώ

2017

2016

Πωλήσεις

922.772

692.898

Μικτό Κέρδος

60.758

39.934

EBITDA

50.123

35.290

Λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ)

34.722

19. 617

Κέρδη / (Ζημιές) πριν από φόρους

10 .079

( 965)

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων του κλάδου χαλκού αντανακλά τις επενδύσεις των προηγουμένων ετών καθώς και την στρατηγική μετατόπιση προς τα βιομηχανικά προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Τέλος, την 13 Απριλίου 2018 αποκτήθηκε το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού της «Μεταλλουργικής Βιομηχανίας Ηπείρου Α.Ε.», με σκοπό την επαναδραστηριοποίηση της παραγωγής, και με την εκμετάλλευση του διεθνούς εμπορικού δικτύου της ElvalHalcor, τη μετατροπή του προφίλ της μονάδας σε εξαγωγική.

«Για το 2018, η ElvalHalcor και οι θυγατρικές της συνεχίζουν να έχουν ως κύριο στρατηγικό τους στόχο την υλοποίηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων, και την ενίσχυσή τους στις αγορές που δραστηριοποιούνται, προσφέροντας υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες», καταλήγει η εταιρεία.