ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση Επί της Κοινής Πρότασης των Διαχειριστών για τον Υπολογισμό της Δυναμικότητας στη ΝΑ Ευρώπη

ΡΑΕ: Δημόσια Διαβούλευση Επί της Κοινής Πρότασης των Διαχειριστών για τον Υπολογισμό της Δυναμικότητας στη ΝΑ Ευρώπη
energia.gr
Σαβ, 10 Μαρτίου 2018 - 16:52
Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας.

Η ΡΑΕ θέτει σε δημόσια διαβούλευση την κοινή πρόταση των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας κατά τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/ 1222 της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2015 σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριων γραμμών για την κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΡΑΕ αναφέρει:

«Στο πλαίσιο επίτευξης της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Target model), εξεδόθη, κατ’ αρχήν, ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’ αριθ. 714/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1228/2003.

Στη συνέχεια, με εξουσιοδότηση που προβλέπεται στο άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΚ) 714/ 2009 και σύμφωνα με το άρθρο 290 ΣΛΕΕ, εξεδόθη από την Επιτροπή ο υπ’ αριθ. 2015/1222 Κανονισμός (ΕΕ) της 24ης Ιουλίου 2015 (εφεξής ο «Κανονισμός»), με τον οποίο καθορίζονται κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαζωνική κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης στην αγορά της επόμενης ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά στα Κράτη Μέλη.

Κατά τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό, οι Διαχειριστές Συστημάτων Μεταφοράς (ΔΣΜ ή TSOs) καθώς και οι Ορισθέντες Διαχειριστές Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΟΔΑΗΕ ή ΝΕΜΟ) καταρτίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που απαιτούνται από τον Κανονισμό και τα υποβάλλουν προς έγκριση στις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές εντός των αντίστοιχων προθεσμιών που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 14 του Κανονισμού:

« 1. Όλοι οι ΔΣΜ υπολογίζουν τη διαζωνική δυναμικότητα τουλάχιστον για τα ακόλουθα χρονικά πλαίσια:

α) την παραμονή, για την αγορά επόμενης ημέρας·

β) ενδοημερησίως, για την ενδοημερήσια αγορά.

2. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας υπολογίζονται ατομικές τιμές διαζωνικής δυναμικότητας για κάθε αγοραία χρονική μονάδα επόμενης ημέρας. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της ενδοημερήσιας αγοράς υπολογίζονται ατομικές τιμές διαζωνικής δυναμικότητας για κάθε εναπομένουσα ενδοημερήσια αγοραία χρονική μονάδα.

3. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας, ο υπολογισμός της δυναμικότητας βασίζεται στις τελευταίες διαθέσιμες πληροφορίες. Η επικαιροποίηση των πληροφοριών για το χρονικό πλαίσιο της αγοράς επόμενης ημέρας δεν αρχίζει πριν από τις 15:00 αγοραία ώρα, δύο ημέρες πριν από την ημερομηνία παράδοσης. …»

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού:

« 1. Όσον αφορά το χρονικό πλαίσιο αγοράς επόμενης ημέρας και το χρονικό πλαίσιο ενδοημερήσιας αγοράς, η προσέγγιση που χρησιμοποιείται για την κοινή μέθοδο υπολογισμού δυναμικότητας βασίζεται στη ροή, εκτός εάν πληρούνται η προϋπόθεση κατά την παράγραφο 7.

2. Εντός δέκα μηνών από την έγκριση της πρότασης για περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, όλοι οι ΔΣΜ σε κάθε περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας υποβάλλουν πρόταση σχετικά με κοινή μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της εκάστοτε περιφέρειας. Η πρόταση υπόκειται σε διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 12. …

7. Οι ΔΣΜ επιτρέπεται να ζητήσουν από κοινού από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να εφαρμόζουν την προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς σε περιφέρειες και σύνορα ζώνης προσφοράς πλην εκείνων που αναφέρονται στις παραγράφους 2 έως 4, αν οι ενδιαφερόμενοι ΔΣΜ είναι σε θέση να αποδείξουν ότι, υπό την παραδοχή του ίδιου επιπέδου επιχειρησιακής ασφάλειας στη σχετική περιφέρεια, η εφαρμογή της κοινής μεθόδου υπολογισμού δυναμικότητας με βάση τη ροή δεν θα ήταν επί του παρόντος αποδοτικότερη από την προσέγγιση με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς. …»

Σύμφωνα με το άρθρο 21 του Κανονισμού:

« 1. Η πρόταση κοινής μεθόδου υπολογισμού δυναμικότητας για περιφέρεια υπολογισμού δυναμικότητας που προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2 περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία για κάθε χρονικό πλαίσιο υπολογισμού δυναμικότητας:

α) μεθοδολογίες για τον υπολογισμό των εισροών στον υπολογισμό της δυναμικότητας, οι οποίες να περιλαμβάνουν τουλάχιστον τις ακόλουθες παραμέτρους:

i) μέθοδο για τον προσδιορισμό του περιθωρίου αξιοπιστίας, σύμφωνα με το άρθρο 22·

ii) μεθοδολογίες για τον προσδιορισμό των ορίων επιχειρησιακής ασφάλειας, των απρόβλεπτων συμβάντων σε σχέση με τον υπολογισμό της δυναμικότητας και τους περιορισμούς κατανομής που επιτρέπεται να εφαρμοστούν, σύμφωνα με το άρθρο 23·

iii) μέθοδο για τον προσδιορισμό κλείδων μετατόπισης παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 24·

iv) μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των διορθωτικών μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 25.

β) λεπτομερή περιγραφή της προσέγγισης υπολογισμού δυναμικότητας που περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

i) μαθηματική περιγραφή της εφαρμοζόμενης προσέγγισης υπολογισμού δυναμικότητας με διαφορετικές εισροές υπολογισμού δυναμικότητας·

ii) κανόνες για την αποφυγή αθέμιτης διάκρισης μεταξύ εσωτερικών και διαζωνικών ανταλλαγών προκειμένου να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με το σημείο 1.7 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 714/2009·

iii) κανόνες ώστε να λαμβάνεται υπόψη, κατά περίπτωση, ήδη κατανεμημένη διαζωνική δυναμικότητα·

iv) κανόνες για την προσαρμογή των ροών ισχύος στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου ή της διαζωνικής δυναμικότητας λόγω των διορθωτικών μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 25·

v) στην περίπτωση της προσέγγισης με βάση τη ροή, μαθηματική περιγραφή του υπολογισμού των συντελεστών διανομής της μεταφοράς ισχύος και του υπολογισμού των διαθέσιμων περιθωρίων για τα κρίσιμα στοιχεία δικτύου·

vi) στην περίπτωση της προσέγγισης με βάση τη συντονισμένη καθαρή δυναμικότητα μεταφοράς, τους κανόνες για τον υπολογισμό της διαζωνικής δυναμικότητας, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την αποδοτική ανταλλαγή του δυναμικού ροής ισχύος των κρίσιμων στοιχείων δικτύου μεταξύ διαφόρων συνόρων ζωνών προσφοράς·

vii) όταν οι ροές ισχύος στα κρίσιμα στοιχεία δικτύου επηρεάζονται από διαζωνικές ανταλλαγές ισχύος σε διαφορετικές περιφέρειες υπολογισμού δυναμικότητας, τους κανόνες επιμερισμού των δυνατοτήτων ροής ισχύος των κρίσιμων στοιχείων δικτύου μεταξύ των διαφορετικών περιφερειών υπολογισμού δυναμικότητας, για την εξυπηρέτηση των εν λόγω ροών.

γ) μέθοδο για την επικύρωση διαζωνικής δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 26. …»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 5 του Κανονισμού:

«5. Κάθε ρυθμιστική αρχή εγκρίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις ή τις μεθοδολογίες που έχουν αναπτύξει οι ΔΣΜ και οι ΝΕΜΟ για τον υπολογισμό ή τη δημιουργία ενιαίας σύζευξης επόμενης ημέρας και ενιαίας ενδοημερήσιας σύζευξης. Οι ρυθμιστικές αρχές είναι αρμόδιες για την έγκριση των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών που αναφέρονται στις παραγράφους 6, 7 και 8.»

Σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 7 περ. (α) και (β) του Κανονισμού:

« 6. Οι προτάσεις για τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες υπόκεινται στην έγκριση όλων των ρυθμιστικών αρχών:

α) την κοινή μεθοδολογία υπολογισμού δυναμικότητας, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 2·

β) αποφάσεις για την υιοθέτηση και την αναβολή του υπολογισμού με βάση τη ροή, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφοι 2 έως 6, και για τις εξαιρέσεις, σύμφωνα με το άρθρο 20 παράγραφος 7·…».

Τέλος, η διαδικασία έγκρισης εκ μέρους των Ρυθμιστικών Αρχών προβλέπεται στο άρθρο 9 παρ. 10 του Κανονισμού ως εξής:

« 10. Όταν για την έγκριση όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών απαιτείται απόφαση από περισσότερες της μιας ρυθμιστικές αρχές, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές διαβουλεύονται και συνεργάζονται στενά και συντονίζονται μεταξύ τους, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Κατά περίπτωση, οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν υπόψη τη γνώμη του Οργανισμού. Οι ρυθμιστικές αρχές λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με όρους και προϋποθέσεις ή μεθοδολογίες που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τις παραγράφους 6, 7 και 8, εντός έξι μηνών από την παραλαβή των όρων και προϋποθέσεων ή μεθοδολογιών από τη ρυθμιστική αρχή ή, κατά περίπτωση, από την τελευταία εμπλεκόμενη ρυθμιστική αρχή.»

 

Συνεπεία των ανωτέρω, υποβάλλεται προς Δημόσια Διαβούλευση η κοινή πρόταση των ΔΣΜ της περιφέρειας υπολογισμού δυναμικότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας κατά τα άρθρα 20 και 21 του Κανονισμού, η οποία υποβλήθηκε στις Ρυθμιστικές Αρχές της οικείας περιφέρειας προς έγκριση, καθώς και η επίσημη μετάφρασή της στην ελληνική γλώσσα, ως υπεβλήθησαν στη ΡΑΕ δυνάμει των υπ’ αρ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-230873/15.01.2018 και Ι-233252/06.03.2018 εγγράφων του ΑΔΜΗΕ.

Επισυνάπτονται:

1. Πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας – αγγλικό κείμενο ( εδώ)

2. Επεξηγηματικό κείμενο σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας – αγγλικό κείμενο ( εδώ)

3. Πρόταση σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας – ελληνική μετάφραση ( εδώ)

4. Επεξηγηματικό κείμενο σχετικά με τη μεθοδολογία συντονισμένου υπολογισμού της δυναμικότητας εντός της οικείας περιφέρειας – ελληνική μετάφραση ( εδώ)

 

Λήξη της παρούσας Δημόσιας Διαβούλευσης: Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση [email protected] ή εγγράφως. Μετά τη λήξη της παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του».