Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ μειώθηκε στο εννεάμηνο του 2017 κατά € 242,8 εκατ. ή 6,1%, γεγονός που, κατά την Επιχείρηση, αποδίδεται στην απώλεια μεριδίου αγοράς, την επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων και την αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση των απωλειών (κυρίως μη τεχνικών - ρευματοκλοπές).

Ο κύκλος εργασιών της ΔΕΗ μειώθηκε στο εννεάμηνο του 2017 κατά € 242,8 εκατ. ή 6,1%, γεγονός που, κατά την Επιχείρηση, αποδίδεται στην απώλεια μεριδίου αγοράς, την επιβράβευση των συνεπών πελατών με την παροχή εκπτώσεων και την αύξηση του συντελεστή για την αποτύπωση των απωλειών (κυρίως μη τεχνικών - ρευματοκλοπές).

Η μειωτική επίπτωση των παραπάνω παραγόντων στα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας περιορίστηκε από την αύξηση της εγχώριας ζήτησης κατά 2,8%.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, μειώθηκαν το εννεάμηνο του 2017 κατά € 238 εκατ. (37,8%) σε σχέση με το εννεάμηνο του 2016, με το αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 10,5% έναντι 15,8%.

Η μείωση αυτή οφείλεται ουσιαστικά στην αρνητική επίπτωση –συνολικού ύψους € 411,2 εκατ.- από εξωγενείς παράγοντες, όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης του περασμένου χειμώνα, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και η αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του ΕΦΚ στο diesel.

Στον αντίποδα, σημειώνεται η θετική εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά € 105,5 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2017.

Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 2017, συμπεριλαμβανομένης της θετικής επίπτωσης από την πώληση της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ύψους € 172,2 εκατ. η οποία καταγράφηκε στο β΄ τρίμηνο του 2017, διαμορφώθηκαν σε € 38 εκατ. έναντι € 56,6 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.

Αντίστοιχα, τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 15,8 εκατ. το εννεάμηνο του 2017 έναντι € 30 εκατ. το εννεάμηνο του 2016.

Ειδικότερα για το γ΄ τρίμηνο του 2017, σημειώνεται ότι παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών κατά 5,5%, το EBITDA παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα με το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, ενώ ήταν βελτιωμένο σε σχέση με τα δύο προηγούμενα τρίμηνα του 2017 (€ 120,8 εκατ. το β΄ τρίμηνο του 2017 και € 81,4 εκατ. το α΄ τρίμηνο του 2017).

Τα προ φόρων κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 7 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2017 έναντι € 1,7 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο και τα μετά από φόρους κέρδη σε € 9,4 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2017 έναντι ζημιών € 0,4 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2016.

Οι συνολικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν το εννεάμηνο 2017 σε € 303,7 εκατ. έναντι € 482,7 εκατ. το εννεάμηνο 2016.

Το καθαρό χρέος εξαιρουμένης της ΑΔΜΗΕ, στις 30.09.2017 ήταν € 3.846,1 εκατ., μειωμένο κατά € 476,7 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2016 και κατά € 476,1 εκατ. σε σχέση με την 30.09.2016.

Σχολιάζοντας τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά μεγέθη της περιόδου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔEΗ Α.Ε. κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης δήλωσε:

«Η λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου βελτιώθηκε το γ΄ τρίμηνο του 2017, με αποτέλεσμα το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφωθεί σε 14,8% έναντι 11% το β΄ τρίμηνο και 6% το α΄ τρίμηνο του 2017. Η βελτίωση αυτή οφείλεται κυρίως στην θετική εξέλιξη της πορείας των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις πελατών, καθώς για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια υπήρξε αντιστροφή προβλέψεων κατά € 105,5 εκατ. το γ΄ τρίμηνο του 2017.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, το EBITDA παρέμεινε ουσιαστικά σταθερό λόγω της συνεχιζόμενης επιβάρυνσης από εξωγενείς παράγοντες όπως το πρόσθετο κόστος για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, η πρόσθετη χρέωση προμηθευτών για τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ, καθώς και η αύξηση της μοναδιαίας χρέωσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο diesel. Το συνολικό ύψος των επιβαρύνσεων αυτών ανήλθε σε € 120 εκατ. περίπου, μόνο για το γ΄ τρίμηνο του 2017.

Η προαναφερθείσα μείωση των προβλέψεων είναι αποτέλεσμα των δράσεων που έχει αναλάβει η Εταιρεία για την βελτίωση της εισπραξιμότητας. Στην κατεύθυνση αυτή: α) Πρόσφατα αναθέσαμε σε εξειδικευμένο σύμβουλο το έργο της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου μας. Μέσω αυτής της συνεργασίας στοχεύουμε στην αναβάθμιση των σχέσεων μας με τους πελάτες μας, γεγονός που θα αποφέρει και περαιτέρω αύξηση της εισπραξιμότητας β) Σχεδιάσαμε με το Σύμβουλο Στρατηγικής και δρομολογούμε άμεσα συγκεκριμένες δράσεις μείωσης των οφειλών στοχευμένων κατηγοριών πελατών και γ) Προωθούμε την καθιέρωση μηνιαίων λογαριασμών για όσους είναι εγγεγραμμένοι στην εφαρμογή ηλεκτρονικής πληρωμής, δράση που σήμερα αφορά περίπου 800.000 καταναλωτές με στόχο ο αριθμός αυτός να προσεγγίσει τα 2 εκατομμύρια το 2018.

Πολύ σημαντικό γεγονός είναι η μείωση του καθαρού χρέους κατά € 476,7 εκατ. από την 31.12.2016.

Αναμφισβήτητα, θετική εξέλιξη αποτελεί η πρόσφατη απόφαση της Πολιτείας για καταβολή ποσού € 476 εκατ. για κάλυψη μέρους των δαπανών για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Επίσης, η δέσμευση για εξόφληση όλων των οφειλών του Δημοσίου μέχρι τον Ιούνιο του 2018.

Αναφορικά με την αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔEΗ, παρά τον αναγκαστικό της χαρακτήρα επιδιώκουμε να τη μετατρέψουμε σε ευκαιρία. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό για την Εταιρεία η πώληση των μονάδων να γίνει με συμφέροντες όρους προκειμένου να εξασφαλισθεί μια δίκαιη τιμή, έτσι ώστε αφενός να βελτιώσουμε τα χρηματοοικονομικά μας και αφετέρου να προβούμε σε άλλες επενδύσεις στα πλαίσια του συνολικού αναπροσανατολισμού του παραγωγικού μας μοντέλου όπως είναι οι επενδύσεις σε ΑΠΕ.

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να αναφερθώ στην υπογραφή της Δανειακής Σύμβασης ύψους € 85 εκατ., που έγινε χθες, μεταξύ της θυγατρικής μας εταιρείας ΔEΗ Ανανεώσιμες και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ στην ηπειρωτική χώρα και τα νησιά. Η χρηματοδότηση αυτή θα υποστηρίξει την αλλαγή του ενεργειακού μείγματος του Ομίλου στην κατεύθυνση της περαιτέρω ανάπτυξης των ΑΠΕ. Η χρηματοδότηση της ΔEΗ Ανανεώσιμες από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων υπό τις σημερινές απαιτητικές χρηματοοικονομικές συνθήκες, υπογραμμίζει την εξαιρετική μακρόχρονη συνεργασία του Ομίλου ΔEΗ με την Τράπεζα και τον καταλυτικό ρόλο αυτής στην προώθηση επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Τέλος, προχωρά η κατάρτιση του στρατηγικού και επιχειρηματικού σχεδίου της Επιχείρησης και του Ομίλου ΔEΗ με τη συνδρομή της McKinsey, έργο που αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2018. Στο μεταξύ έχουν σχεδιαστεί και δρομολογούνται δράσεις μείωσης του κόστους και βελτίωσης της αποδοτικότητας, μεταξύ των οποίων κορυφαίο είναι το νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού που εφαρμόζεται από φέτος».