Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης, ο οποίος αντικαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία (οδηγία 2010/30/ΕΕ), διατηρώντας τις βασικές αρχές της, αλλά αποσαφηνίζοντας, ενισχύοντας και διευρύνοντας περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε χθες, χωρίς συζήτηση, κανονισμό σχετικά με τον καθορισμό ενός πλαισίου για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης, ο οποίος αντικαθιστά την ισχύουσα νομοθεσία (οδηγία 2010/30/ΕΕ), διατηρώντας τις βασικές αρχές της, αλλά αποσαφηνίζοντας, ενισχύοντας και διευρύνοντας περαιτέρω το πεδίο εφαρμογής της.

Το πλαίσιο για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης επιτρέπει στους πελάτες να έχουν μεγαλύτερη επίγνωση της ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής κατανάλωσης των οικιακών συσκευών (πλυντηρίων πιάτων, τηλεοράσεων, ψυγείων κ.λπ.) και, κατ’ επέκταση, να μειώσουν τις ενεργειακές τους δαπάνες. Αυτό θα συμβάλει επίσης στη συγκράτηση της ενεργειακής ζήτησης και την επίτευξη των ενωσιακών στόχων ενεργειακής απόδοσης για το 2020 και το 2030.

Ο κανονισμός ορίζει προθεσμίες για την αντικατάσταση των ισχυουσών τάξεων A+, A++, A+++ από μια κλίμακα A έως G. Ορίζει επίσης διαδικασία αναπροσαρμογής των σημάτων βάσει της τεχνολογικής εξέλιξης. Ως εκ τούτου, αποφεύγεται η υπερβολική χρήση υψηλότερων τάξεων απόδοσης μακροπρόθεσμα και παρέχονται κίνητρα για καινοτομία και απομάκρυνση των λιγότερο αποδοτικών προϊόντων από την αγορά.

Επίσης, η πρόταση περιέχει σαφέστερους κανόνες για τις εκστρατείες προώθησης και τα εθνικά κίνητρα προώθησης υψηλότερων τάξεων απόδοσης, ενώ ταυτόχρονα αποσκοπεί στη βελτίωση των μηχανισμών επιβολής της νομοθεσίας και της διαφάνειας για τους πελάτες, μέσω της δημιουργίας βάσης δεδομένων για προϊόντα που καλύπτονται από απαιτήσεις επισήμανσης ενεργειακής απόδοσης.

Κύρια νέα στοιχεία του κανονισμού

Αναπροσαρμογή: Ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για την πρώτη αναπροσαρμογή όλων των προϊόντων που φέρουν σήμα, σύμφωνα με τρεις κατηγορίες προϊόντων:

- 6 έτη ως γενική προθεσμία, σε συνδυασμό με 18 επιπλέον μήνες με στόχο την εμφάνιση του σήματος στα καταστήματα, 

- 15 μήνες για τα «λευκά» προϊόντα (πλυντήρια πιάτων, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων), σε συνδυασμό με 12 επιπλέον μήνες με στόχο την εμφάνιση του σήματος στα καταστήματα και

- 9 έτη για θερμαντήρες και λέβητες με ρήτρα λήξης ισχύος 13 ετών.

Μόλις απομακρυνθούν όλα τα σήματα A+ από την αγορά, θα ξεκινήσει περαιτέρω αναπροσαρμογή από το πλεόνασμα στις ανώτατες τάξεις, ήτοι 30% στην τάξη Α ή 50% στην τάξη Α+Β. Κατά τη στιγμή της αναπροσαρμογής, οι δύο ανώτατες τάξεις θα μείνουν κενές, με στόχο περίοδο ισχύος του σήματος 10 ετών.

Βάση δεδομένων για τα προϊόντα: Θα λειτουργεί από τον Ιανουάριο του 2019 και θα επιτρέπει στις αρχές εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών να επιβάλλουν τις απαιτήσεις περί επισήμανσης, διασφαλίζοντας ότι οι υπολογισμοί της απόδοσης πίσω από το σήμα θα αντιστοιχούν σε αυτούς που δήλωσαν οι κατασκευαστές. Η δημόσια βάση δεδομένων θα επικεντρωθεί στην ευχρηστία και την πρακτικότητα. Τα περί συμμόρφωσης της βάσης δεδομένων καθορίζονται με σκοπό τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας των ευαίσθητων εμπορικών δεδομένων των κατασκευαστών.

Οι κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις θα είναι το κύριο μέσο για τη διαδικασία αναπροσαρμογής, εντούτοις έχουν αποφασιστεί εκτελεστικές πράξεις για τη βάση δεδομένων και τη διαδικασία διασφάλισης.

Η πρόταση για την επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Κομισιόν για την Ενεργειακή Ένωση.

Τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Οκτωβρίου του 2014 ορίζουν ως ενδεικτικό στόχο την αύξηση κατά τουλάχιστον 27% της ενεργειακής απόδοσης σε ενωσιακό επίπεδο το 2030. Ο στόχος αυτός θα επανεξεταστεί έως το 2020, προκειμένου να επιτευχθεί ποσοστό 30% σε ενωσιακό επίπεδο.

Η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της στις 15 Ιουλίου 2015. Το Συμβούλιο ΤΤΕ (Ενέργεια) ενέκρινε γενική προσέγγιση επί της πρότασης στις 26 Νοεμβρίου 2015.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε τη διαπραγματευτική του εντολή στις 6 Ιουλίου 2016. Έπειτα από τέσσερις τριμερείς διαλόγους, το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί του κανονισμού στις 22 Μαρτίου.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής στις 13 Ιουνίου.

Αναθεωρημένος κανονισμός

Πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια για το 2030

Συμπεράσματα του Συμβουλίου