Επιστολή προς τα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Ενέργειας καθώς και στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έστειλαν εκπρόσωποι παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά, εκφράζοντας τις ενστάσεις τους στην υποχρεωτική χρήση των τερματικών POS

Επιστολή προς τα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Ενέργειας καθώς και στον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης, έστειλαν εκπρόσωποι παραγωγών ενέργειας από φωτοβολταϊκά, εκφράζοντας τις ενστάσεις τους στην υποχρεωτική χρήση των τερματικών POS.

Συγκεκριμένα, οι τρεις σύλλογοι που υπογράφουν την επιστολή (ΠΟΣΠΗΕΦ - Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά, ΕΠΗΕ - Ένωση Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ΕΣΑΦ - Ελληνικός Σύλλογος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών), αναφέρουν τα ακόλουθα:

"Εξαίρεση των επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β συστήματα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση για τον καθορισμό των επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων που υποχρεούνται στην χρήση POS"

Αξιότιμοι κ. Υπουργοί και κ. Αντιπρόεδρε,

Στην Κ.Υ.Α. των Υπουργείων Οικονομικών και Οικονομίας για τον καθορισμό των επαγγελμάτων και των επιχειρήσεων που υποχρεούνται, εντός τριμήνου να εγκαταστήσουν POS και να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα (ν.4446/2016), αναγράφεται ο γενικός Κ.Α.Δ. 35.11 (Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος). Στον εν λόγω Κ.Α.Δ. εμπεριέχονται και οι φ/β σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας η οποίοι έχουν τις εξής δραστηριότητες:

1) παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος Κ.Α.Δ. 35.11.10.00,

2) παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β συστήματα Κ.Α.Δ. 35.11.10.09 και

3) παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μετατροπή ηλιακής ενέργειας Κ.Α.Δ. 35.11.10.04.

Είναι γνωστό ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις έχουν υπογράψει αποκλειστική σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας (ν.3468/2006 όπως ισχύει), με αντισυμβαλλόμενους όσον αφορά το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο τον Λ.ΑΓ.Η.Ε. (Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) και για το Μη Συνδεδεμένο Δίκτυο των Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας).

Οι συμβάσεις αυτές έχουν ορισθεί με Υπουργικές Αποφάσεις του Υπ. Ενέργειας, έχουν 20ετή διάρκεια και προβλέπεται λεπτομερώς τόσο ο τρόπος τιμολόγησης αλλά και ο τρόπος πληρωμής των συμβατικών αποζημιώσεων (βλ. αρ. 12 Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας). Ο υπολογισμός της εγχεόμενης ενέργειας πραγματοποιείται με βάση τους Κώδικες Διαχείρισης - Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ανά περίπτωση, ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. ή ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., εκδίδουν μηνιαίως, συγκεκριμένο ενημερωτικό σημείωμα (εκκαθαριστικό ή έναντι) για κάθε μονάδα παραγωγής ξεχωριστά. Με βάση τα στοιχεία από το ενημερωτικό σημείωμα, οι επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β εκδίδουν και αποστέλλουν τα ανάλογα τιμολόγια στους αντισυμβαλλόμενους τους (Λ.ΑΓ.Η.Ε. και Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.).

Οι πληρωμές των συγκεκριμένων τιμολογίων πραγματοποιούνται αποκλειστικά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, με την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω επιχειρήσεις είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες, ενώ δεν υφίσταται καμία περίπτωση να πραγματοποιηθούν με κανένα άλλο τρόπο.

Οι συγκεκριμένες συναλλαγές είναι απολύτως διαφανείς και δεν εμπίπτουν επ' ουδενί στις παράνομες πρακτικές τις οποίες καλείται να καταπολεμήσει ο ν.4446/2016 αρ. 63-76, όπως αυτές αναφέρονται στην εισηγητική έκθεση του συγκεκριμένου νόμου. Συνεπώς, δεν υφίσταται καμία περίπτωση αφενός μεν, απόκρυψης εσόδων πόσο μάλλον ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» αφετέρου δε, οι εν λόγω συναλλαγές είναι διασφαλισμένες ήδη λόγω της αποκλειστικής χρήσης του τραπεζικού συστήματος.

Παράλληλα, με βάση το αρ.63 του ν.4446/2016, το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του εν λόγω νόμου ορίζεται στην βάση ότι, « ο πληρωτής ενεργεί στο πλαίσιο της συναλλαγής με την ιδιότητα του καταναλωτή ». Ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. και ο Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., οι οποίοι είναι αντισυμβαλλόμενοι στις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας με τις επιχειρήσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β συστήματα, δεν έχουν την ιδιότητα του καταναλωτή. Συνεπώς με βάση τα προαναφερόμενα, η εγχεόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα δεν πωλείται από τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β απευθείας σε καταναλωτές, ενώ ο Λ.ΑΓ.Η.Ε. – Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. (ανα περίπτωση) δεν λειτουργούν με την ιδιότητα του καταναλωτή κατά την πραγματοποίηση των πληρωμών προς τους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β.

Για τους προαναφερόμενους λόγους, είναι πασιφανές, ότι οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις/επαγγελματικές δραστηριότητες θα πρέπει να εξαιρεθούν άμεσα, από την υποχρεωτική χρήση μηχανημάτων POS."