ΕΛΠΕ: Αίτηση για Τροποποίηση σε ΣΗΘΥΑ των Αδειών Ηλεκτροπαραγωγής σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο

ΕΛΠΕ: Αίτηση για Τροποποίηση σε ΣΗΘΥΑ των Αδειών Ηλεκτροπαραγωγής σε Ελευσίνα και Ασπρόπυργο
energia.gr
Τρι, 21 Ιουνίου 2016 - 10:14
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕ, τα ΕΛΠΕ, ως κάτοχος της υπ’ αριθμ. Α.Π.Δ5-ΗΛ/Γ/Φ28/13/2355/01-06-2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ.00017) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 50 MW εντός του διυλιστηρίου Ασπροπύργου και της υπ’ αριθμ. Α.Π.Δ5-ΗΛ/Γ/Φ28/678/7713/07-06-2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ.01594) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 22 MW εντός του διυλιστηρίου Ελευσίνας, αιτούνται την τροποποίηση των ανωτέρω δύο αδειών
Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΡΑΕ, τα ΕΛΠΕ, ως κάτοχος της υπ’ αριθμ. Α.Π.Δ5-ΗΛ/Γ/Φ28/13/2355/01-06-2001 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ.00017) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 50 MW εντός του διυλιστηρίου Ασπροπύργου και της υπ’ αριθμ. Α.Π.Δ5-ΗΛ/Γ/Φ28/678/7713/07-06-2010 (Αρ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ - ΑΔ.01594) Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 22 MW εντός του διυλιστηρίου Ελευσίνας, αιτούνται την τροποποίηση των ανωτέρω δύο αδειών αναφορικά με τον χαρακτηρισμό τους ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να υποβάλλει στη ΡΑΕ αιτιολογημένες αντιρρήσεις εντός 15 ημερών από την δημοσιοποίηση της παρούσας. (Δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων μέχρι 7.07.2016).