Σε 30% περίπου ανήλθε η εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο) στο κτίριο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2014 - Σεπτεμβρίου 2015, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς Οκτώβριος 2011 - Σεπτέμβριος 2012
Σε 30% περίπου ανήλθε η εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας (ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο) στο κτίριο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2014 - Σεπτεμβρίου 2015, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς Οκτώβριος 2011 - Σεπτέμβριος 2012.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση:

Το Δεκέμβριο του 2012, η Ολομέλεια της ΡΑΕ αποφάσισε την ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) κατά EN ISO 50001:2011 στο κτίριο της Αρχής (Πειραιώς 132), σύμφωνα με το πνεύμα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, συμμετέχοντας έτσι στην παγκόσμια προσπάθεια για την ορθολογική χρήση της ενέργειας και τη μείωση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής.

 

Το Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) της ΡΑΕ πιστοποιήθηκε κατά EN ISO 50001:2011 το Φεβρουάριο του 2014 από την TUV Austria Hellas, με τη συμμετοχή του ΕΣΥΔ. Στα τέλη Δεκεμβρίου του 2015 πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η δεύτερη επιτήρησή του κατά EN ISO 50001:2011 από την TUV Austria Hellas.

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, έχοντας ως σκοπό τη συνεχή βελτίωση του ΣΕΔ του κτιρίου της, έχει εφαρμόσει ήδη από το 2014 τη Μεθοδολογία του Διεθνούς Πρωτοκόλλου Μέτρησης και Επαλήθευσης Επιδόσεων (International Performance Measurement Verification Protocol - EVO 10000 - 1:2012), το οποίο εισάγει τις βέλτιστες μεθοδολογίες μοντελοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου, προκειμένου να προκύπτουν αξιόπιστα και επιστημονικώς έγκυρα αποτελέσματα εξοικονομήσεων. Το IPMVP απαιτεί οι αναφορές να αποτυπώνουν τις εξοικονομήσεις σε ενεργειακές και νομισματικές μονάδες. Οι τελευταίες, προκύπτουν με βάση τις τιμές που ίσχυαν για κάθε ενεργειακή παράμετρο κάθε περίοδο κατά την οποία καταγράφηκαν οι εξοικονομήσεις ενέργειας, λαμβάνοντας υπ’ όψη τις ιδιαιτερότητες των τιμολογίων των προμηθευτών ενέργειας. Κατά συνέπεια, οι λεγόμενες «ανηγμένες τιμές ενέργειας» δεν έχουν εφαρμογή, καθώς ρητά αποκλείονται από το IPMVP.

Αποτελέσματα της ενεργειακής διαχείρισης του κτιρίου της ΡΑΕ

Με βάση την τελευταία Ενεργειακή Ανασκόπηση στο κτίριο της Αρχής, οι πραγματικές εξοικονομήσεις τη 3ηετήσια περίοδο απόδοσης (10/2014-9/2015), αποτυπωμένες σε ενεργειακές και νομισματικές μονάδες κατά IPMVP, σε σχέση με την περίοδο αναφοράς (10/2011-9/2012), διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

(i) Ενεργειακή εξοικονόμηση

Φυσικό Αέριο

Οι ενεργειακές εξοικονομήσεις για το Φυσικό Αέριο είναι της τάξης των 203.842,3 kWhth. Κατά τη 3ηπερίοδο απόδοσης καταγράφηκε πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την περίοδο αναφοράς κατά 48,58% στην κατανάλωση ΦΑ.

Ηλεκτρισμός

Κατά την 3ηπερίοδο απόδοσης οι εξοικονομήσεις ενέργειας για την ζώνη υψηλής χρέωσης υπολογίστηκαν σε 124.689,50 kWhelενώ καταγράφηκε πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την κανονικοποιημένη περίοδο βάσης κατά 21,07%.

Οι εξοικονομήσεις ενέργειας για την ζώνη χαμηλής χρέωσης υπολογίστηκαν σε 85.149,2 kWhel. Συνεπώς κατά την 3η περίοδο απόδοσης καταγράφηκε πραγματική εξοικονόμηση σε σχέση με την κανονικοποιημένη περίοδο βάσης κατά 21,9%.

Η ετήσια ισοδύναμη πραγματική μείωση της Καταγραφείσας Μέγιστης Ζήτησης υπολογίστηκε σε 915,2 kWsum.el(eq)[1]. Κατά την 3ηπερίοδο απόδοσης στην ΚΜΖ (Ενδιάμεση ζώνη) καταγράφηκε αθροιστικά εξοικονόμηση σε διακριτές μονάδες ισχύος κατά 42,6% σε σχέση με την περίοδο αναφοράς.

Η ετήσια ισοδύναμη πραγματική μείωση στην Μέγιστη Ζήτηση Αιχμής υπολογίστηκε σε 669,1 kWsum.el(eq). Συνεπώς κατά την 3η περίοδο απόδοσης καταγράφηκε αθροιστικά εξοικονόμηση σε διακριτές μονάδες ισχύος, κατά 32.68% σε σχέση με την περίοδο αναφοράς.

Συνεπώς, το σύνολο των εξοικονομήσεων καταναλώσεων ενέργειας του κτιρίου της ΡΑΕ έφτασε τις 420.854,19 kWhel+th, σημειώνοντας μείωση σε σχέση με την κανονικοποιημένη περίοδο αναφοράς κατά 29,93%.