Από τις 1.000 λίρες αυξάνονται στις €100.000 αδικήματα τα οποία διαπράττονται στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Κύπρου. Παράλληλα, η ποινή φυλάκισης αυξάνεται από τους δώδεκα μήνες στα τρία χρόνια, χωρίς να αποκλείεται να επιβάλλεται ταυτοχρόνως και χρηματική ποινή και ποινή φυλάκισης.
Από τις 1.000 λίρες αυξάνονται στις €100.000 αδικήματα τα οποία διαπράττονται στην ηπειρωτική υφαλοκρηπίδα της Κύπρου. Παράλληλα, η ποινή φυλάκισης αυξάνεται από τους δώδεκα μήνες στα τρία χρόνια, χωρίς να αποκλείεται να επιβάλλεται ταυτοχρόνως και χρηματική ποινή και ποινή φυλάκισης.

Η διαφοροποίηση των ποινών καθώς και άλλες πρόνοιες προωθούνται «ένεκα των εξελίξεων στην ΑΟΖ και την υφαλοκρηπίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας», όπως αναφέρεται στο επεξηγηματικό σημείωμα που έχει κατατεθεί στη Βουλή. Όπως αναφέρει η εφημερίδα "Φιλελεύθερος", στο ίδιο σημείωμα αναφέρεται, ότι λόγω των εξελίξεων στην ΑΟΖ, προκύπτει επιτακτικά η ανάγκη εκσυγχρονισμού της κυπριακής νομοθεσίας και θέσπισης νέων Κανονισμών. Το Υπουργείο Εξωτερικών σε συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία έχει αναλάβει πρωτοβουλία για το θέμα αυτό σε συνεννόηση με τα αρμόδια για κάθε
Νόμο ή Κανονισμό Υπουργεία.

Στο πλαίσιο αυτό έχει ετοιμαστεί σχετικό νομοσχέδιο. Οι τροποποιήσεις του Περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδας Νόμου, αφορούν τη δυνατότητα ανάθεσης εξουσίας και αρμοδιότητας εφαρμογής σε οποιονδήποτε Υπουργό των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού, καθώς και τον εκσυγχρονισμό των διατάξεων για το ύψος των επιβαλλόμενων ποινών για την παράβαση των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει του Νόμου αυτού.

Στην αιτιολογική έκθεση που ετοίμασε η Νομική Υπηρεσία αναφέρεται, ότι το νομοσχέδιο τροποποιεί τον περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος Νόμο του 1974 με σκοπό, πέραν του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, να συντείνει στο να καταστεί πιο ευχερής και ευέλικτος ο καθορισμός των Αρχών οι οποίες θα είναι αρμόδιες για την εφαρμογή των προαναφερθέντων Κανονισμών.

Με βάση την ισχύουσα νομοθεσία (ο περί Ηπειρωτικής Υφαλοκρηπίδος Νόμος του 1974), υφαλοκρηπίδα σημαίνει τον θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος των υποβρυχίων περιοχών που παράκεινται των ακτών της Δημοκρατίας. Καλύπτει επίσης και τις πλουτοπαραγωγές πηγές (ορυκτός πλούτος και λοιπός μη ζωντανός πλούτος του θαλάσσιου βυθού και υπεδάφους).

Στη ισχύουσα νομοθεσία αναφέρεται επίσης, πως κάθε πράξη ή παράλειψη που λαμβάνει χώρα σε απόσταση 500 μέτρων από οποιαδήποτε εγκατάσταση εντός της υφαλοκρηπίδας, είναι ωσάν να λαμβάνει χώρα στο έδαφος της Δημοκρατίας.