Παραμένουν σε ισχύ, χωρίς να χρειάζονται τροποποίηση ή επανέκδοση, οι υφιστάμενες προσφορές σύνδεσης σε περίπτωση που αλλάξει το καταστατικό της εταιρίας (μεταβολή στη μετοχική σύνθεση, αλλαγή στη νομική μορφή της εταιρείας, αλλαγή επωνυμίας κ.λ.π.).

Παραμένουν σε ισχύ, χωρίς να χρειάζονται τροποποίηση ή επανέκδοση, οι υφιστάμενες προσφορές σύνδεσης σε περίπτωση που αλλάξει το καταστατικό της εταιρίας (μεταβολή στη μετοχική σύνθεση, αλλαγή στη νομική μορφή της εταιρείας, αλλαγή επωνυμίας κ.λ.π.).

Αυτό επισημαίνει ο ΑΔΜΗΕ με αφορμή πλήθος αιτημάτων που έχει λάβει το τελευταίο διάστημα από κατόχους αδείας παραγωγής από ΑΠΕ, για τροποποίηση υφιστάμενης προσφοράς σύνδεσης λόγω αλλαγής του καταστατικού των εταιρειών.

Όπως επισημαίνει βέβαια ο διαχειριστής, προϋπόθεση αποτελεί οι παραπάνω μεταβολές να μη διαφοροποιούν καθόλου τα τεχνικά στοιχεία του έργου ενώ, σε κάθε περίπτωση, οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής οφείλουν να ενημερώνουν εγγράφως και εγκαίρως τον ΑΔΜΗΕ για κάθε μεταβολή στοιχείων των Αδειών Παραγωγής που αφορούν έργα αρμοδιότητάς του, συμπεριλαμβανομένων και των προαναφερόμενων αλλαγών καταστατικών κλπ, όπως γίνεται έως σήμερα.