Περισσότερες από 20 επιχειρήσεις υπέγραψαν στη Βοσνία το ιδρυτικό έγγραφο για τη σύσταση του συλλόγου με τίτλο: «Η βιομάζα στη Βοσνία»και καθιέρωσαν τις βασικές δομές που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ένωσης, όπως είναι το καταστατικό, η ανάδειξη πρόεδρου, εποπτικού και διοικητικού συμβουλίου.

Περισσότερες από 20 επιχειρήσεις υπέγραψαν στη Βοσνία το ιδρυτικό έγγραφο για τη σύσταση του συλλόγου με τίτλο: «Η βιομάζα στη Βοσνία» και καθιέρωσαν τις βασικές δομές που απαιτούνται για τη λειτουργία της Ένωσης, όπως είναι το καταστατικό, η ανάδειξη πρόεδρου, εποπτικού και διοικητικού συμβουλίου.

Στους ιδρυτές σύμφωνα με το balkans.com, περιλαμβάνονται συμβουλευτικές επιχειρήσεις, εταιρείες παραγωγής ενέργειας, επιχειρήσεις του τομέα της τεχνολογίας και των καυσίμων από βιομάζα, καθώς επίσης και μεμονωμένοι επιχειρηματίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις από ολόκληρη τη χώρα που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.