Απόφαση ΡΑΕ για τη Λήψη Αντισταθμιστικών Μέτρων για τα Τιμολόγια Διανομής Φυσικού Αερίου

Απόφαση ΡΑΕ για τη Λήψη Αντισταθμιστικών Μέτρων για τα Τιμολόγια Διανομής Φυσικού Αερίου
energia.gr
Τετ, 10 Μαρτίου 2021 - 18:48

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανακοίνωσε στις 8 Μαρτίου 2021 ότι, με την υπ’ αρ. 1058/2020 Απόφασή της (ΦΕΚ Β’ 3545), αποφασίστηκε η λήψη αντισταθμιστικών μέτρων για τα τιμολόγια διανομής φυσικού αερίου κατ’ εφαρμογή της παρ. 10 του άρθρου 41 της Οδηγίας 2009/73/ΕΚ, όπως ενσωματώθηκε στην ημεδαπή έννομη τάξη με τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 15 του ν. 4001/2011, για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος της μεταβατικής τιμής που θεσπίστηκε με το ν. 4336/2015 έως την έναρξη ισχύος της τελικής τιμής που καθορίστηκε για κάθε δίκτυο διανομής με τις υπ’ αριθμ. 345, 346, 347, 348/2016 Αποφάσεις της ΡΑΕ

Δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων είναι όλοι οι Επιλέγοντες Πελάτες που, κατά την περίοδο 14.08.2015 μέχρι 1.12.2016, χρεώθηκαν από τις εταιρείες ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλίας και ΔΕΠΑ, τιμολόγιο διανομής 4 €/MWh, βάσει της οικείας διάταξης του ν. 4336/2015.

Κατά της ως άνω υπ’ αρ. 1058/2020 Απόφασης υποβλήθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής φυσικού αερίου της Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδος αντίστοιχες αιτήσεις αναθεώρησης, οι οποίες απορρίφθηκαν στο σύνολό τους με τις υπ’ αρ. 1457/2020, 1479/2020 και 1480/2020 Αποφάσεις της ΡΑΕ.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω Αποφάσεις οι ΕΔΑ ΘΕΣΣ, η ΕΔΑ Αττικής και η ΔΕΔΑ οφείλουν, μεταξύ άλλων, να ενημερώσουν όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες, οι οποίοι είναι δικαιούχοι των αντισταθμιστικών μέτρων, περί του σχετικού δικαιώματός τους και εντός δέκα (10) ημερών από την υποβολή από Επιλέγοντα Πελάτη αίτησης αντισταθμιστικών μέτρων να προβούν στον υπολογισμό του ύψους του επιστρεπτέου ποσού και να το υποβάλουν στη ΡΑΕ προς έγκριση.

Επισημαίνεται ότι οι ως άνω αποφάσεις της ΡΑΕ περιβάλλονται του τεκμηρίου της νομιμότητας και, ως εκ τούτου, είναι ισχυρές, δεσμευτικές και εφαρμοστέες. Τυχόν δικαστική προσβολή τους δεν αίρει την εκτελεστότητά τους, παρεκτός αν δικαστικώς ανασταλούν ή ακυρωθούν.