Οι Περιορισμοί και η Διαδικασία Εγκατάστασης Φ/Β Σταθμών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας Σύμφωνα με την Πρόσφατη Υπουργική Απόφαση

Οι Περιορισμοί και η Διαδικασία Εγκατάστασης Φ/Β Σταθμών σε Γη Υψηλής Παραγωγικότητας Σύμφωνα με την Πρόσφατη Υπουργική Απόφαση
energia.gr
Πεμ, 6 Αυγούστου 2020 - 08:39

Δημοσιεύτηκε η πολυαναμενόμενη απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ Β’ 3149/30.07.2020) των Υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων υπό τον τίτλο «καθορισμός του μέγιστου ορίου συνολικής ισχύος φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου 

είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1 MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα και προσδιορισμός των ενεργειών των αρμοδίων υπηρεσιών με βάση την παρ. 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 4643/2019 (Α’ 193) και ισχύει.».

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 24 του Ν. 4643/2019 η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος ≤ 1 MW επιτρέπεται σε αγροτεμάχια που χαρακτηρίζονται ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας υπό την προϋπόθεση ότι οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί, για τους οποίους χορηγούνται δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή, καλύπτουν αγροτικές εκτάσεις που αθροιζόμενες με τις αγροτικές εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ήδη τεθεί σε λειτουργία ή έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης και τις εκτάσεις που καλύπτουν φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται σύμφωνα με την παρ. 11 του άρθρου 51 του ν. 4178/2013 (Α’ 174), δεν υπερβαίνουν το 1% του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων της κάθε Περιφερειακής Ενότητας.

Με την εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση καθορίζεται η ισχύς σε MW, των φωτοβολταϊκών σταθμών που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα (βλ. Πίνακα 1) λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο της καλλιεργούμενης γεωργικής γης και αγρανάπαυσης  (σύνολο καλλιεργούμενων εκτάσεων) ανά Περιφερειακή Ενότητα, το όριο 0,5% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για την Περιφέρεια Αττικής και τις νησιωτικές περιφέρειες και το όριο 1% επί του συνόλου των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα για τις λοιπές περιφέρειες.

Από τους περιορισμούς εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας εξαιρούνται:

  • Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί για τους οποίους έχουν χορηγηθεί δεσμευτικές προσφορές σύνδεσης πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4643/2019 (Α’ 193), ήτοι πριν τις 3 Δεκεμβρίου 2019.
  • Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί που εγκαθίστανται εντός εκτάσεων που έχουν χαρακτηριστεί πριν από την έναρξη ισχύος του Ν. 4643/2019 ως εκτάσεις για εξόρυξη και εκμετάλλευση λιγνίτη και οι οποίοι δεν προσμετρώνται κατά τον υπολογισμό του ορίου (1%) του πέμπτου εδαφίου της περίπτωσης α) της παραγράφου 6 του άρθρου 56 του ν. 2637/1998 (Α’ 200).

Επιπροσθέτως, με την ως άνω κοινή υπουργική απόφαση καθορίζονται οι σχετικές ενέργειες των αρμοδίων υπηρεσιών. Ειδικότερα, για τη χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, από τον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ ή ΑΔΜΗΕ), για φωτοβολταϊκό σταθμό που πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, συνυποβάλλονται με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία της αίτησης ή υποβάλλεται συμπληρωματικά για τις εκκρεμείς αιτήσεις, έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή σχετική υπεύθυνη δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση.

Η Αρμοδιότητα ελέγχου μη υπέρβασης του μέγιστου ορίου ισχύος ανήκει αποκλειστικά στον αρμόδιο διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ ή ΑΔΜΗΕ). Ο έλεγχος διενεργείται στο στάδιο χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης και αφού έχει ολοκληρωθεί η περιβαλλοντική αδειοδότηση.  

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που κατά τη διαδικασία χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης ο αρμόδιος διαχειριστής διαπιστώσει ότι ο φωτοβολαταϊκός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος ≤ 1 MW εγκαθίσταται σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ελέγχει ότι η ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού δεν υπερβαίνει το μέγιστο όριο συνολικής ισχύος σύμφωνα με τον Πίνακα 1. Σε περίπτωση που ο διαχειριστής διαπιστώσει υπέρβαση, εξετάζει αν ο μεγαλύτερος σε ισχύ φωτοβολταϊκός σταθμός που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ή του έχει χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης είναι εγκατεστημένος ή πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη. Στην περίπτωση που ο υπό εξέταση σταθμός δεν είναι εγκατεστημένος ή δεν πρόκειται να εγκατασταθεί σε αγροτική γη, η ισχύς του δεν λαμβάνεται υπόψη. Στη συνέχεια ο αρμόδιος διαχειριστής επαναλαμβάνει τον έλεγχο και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Πίνακα 1, προχωρά στο επόμενο βήμα της διαδικασίας χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο αρμόδιος διαχειριστής ακολουθεί την ίδια διαδικασία για τον επόμενο μεγαλύτερο σε ισχύ φωτοβολταϊκό σταθμό που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία ή του έχει χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης και σε κάθε περίπτωση επαναλαμβάνει την ανωτέρω διαδικασία μέχρι να διαπιστώσει ότι  πληρούνται οι προϋποθέσεις του Πίνακα 1, οπότε και προχωρά στη χορήγηση της οριστικής προσφοράς σύνδεσης. Τελικά, στην περίπτωση που εξετάσει όλους τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν τεθεί σε λειτουργία ή τους έχει χορηγηθεί δεσμευτική προσφορά σύνδεσης και διαπιστώσει ότι δεν πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις απορρίπτει την αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης.

Οι διαχειριστές συνεργάζονται για τη συγκέντρωση όλων των απαραίτητων στοιχείων για τη διενέργεια του ελέγχου, τα οποία δημοσιεύονται στους δικτυακούς τους τόπους ανά δύο μήνες.

Η ισχύς της εν λόγω απόφασης άρχεται από τη δέκατη ημέρα από τη δημοσίευση αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από τις 9 Αυγούστου 2020.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών σε γη υψηλής παραγωγικότητας μπορείτε να δείτε εδώ την επισυναπτόμενη υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ Β’ 3149/30.07.2020). 

(KGLawFirm)