ΡΑΕ: Δύο Διαγωνισμοί για Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Σταθμών

ΡΑΕ: Δύο Διαγωνισμοί για Τεχνολογίες Φωτοβολταϊκών και Αιολικών Σταθμών
Του Μάνου Νημά*
Πεμ, 30 Ιουλίου 2020 - 09:11

Τη Δευτέρα 27 Ιουλίου διεξήχθησαν οι πρώτες ειδικές ανά τεχνολογία (Φ/Β και Αιολικά) ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ για το 2020, μετά και τον κοινό διαγωνισμό του περασμένου Απριλίου. Συγκεκριμένα, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 834/2020 απόφασης της ΡΑΕ με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη των υπ’ αριθμ. 2/2020 και 3/2020, διεξήχθησαν δύο διαγωνισμοί 

για τις τεχνολογίες των φωτοβολταϊκών σταθμών (εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 500 kW και  μικρότερης ή ίσης των 20 MW) και αιολικών σταθμών (μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW).

Συναφώς εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1142/2020 απόφαση της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμάτων, τα οποία συνοψίζονται κάτωθι:

Α. Φωτοβολταϊκά (Κατηγορία Ι )

Στην ηλεκτρονική δημοπρασία της Κατηγορίας Ι για δημοπρατούμενη ισχύ 142,45 MW και με τιμή εκκίνησης 63 €/MWh συμμετείχαν συνολικά πενήντα δύο (52) έργα, ενώ τελικώς εξασφάλισαν τιμή αναφοράς τα τριάντα εννέα (39) εξ αυτών. Οι τιμές αναφοράς κυμάνθηκαν από 62,45 €/MWh έως 45,84 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή διαμορφώθηκε στα 49,81 €/MWh, δηλαδή σημειώθηκε μείωση από την τιμή εκκίνησης κατά 20,94%. Η τιμή εκκίνησης της επόμενης ανταγωνιστικής διαδικασίας θα ανέλθει σε 56,40 €/MWh, ενώ η εναπομείνασα προς δημοπράτηση στις επόμενες διαδικασίες ισχύς, ανέρχεται σε περίπου 0,5 MW.

Β. Αιολικά (Κατηγορία ΙΙ)

Στην αντίστοιχη διαδικασία της Κατηγορίας ΙΙ για δημοπρατούμενη ισχύ 481,45 MW και με τιμή εκκίνησης 62,99 €/MWh συμμετείχαν συνολικά είκοσι πέντε (25) έργα, ενώ τελικώς εξασφάλισαν τιμή αναφοράς τα δεκαπέντε (15) εξ αυτών. Οι τιμές αναφοράς κυμάνθηκαν από 57,7 €/MWh έως 53,86 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή διαμορφώθηκε στα 55,67 €/MWh, ήτοι σημειώθηκε μείωση από την τιμή εκκίνησης κατά 11,62%. Τέλος, η τιμή εκκίνησης της επόμενης ανταγωνιστικής διαδικασίας θα ανέλθει σε 59,33  €/MWh και η εναπομείνασα προς δημοπράτηση στις επόμενες διαδικασίες ισχύς, ανέρχεται στα 9,625 MW.

Ενώ το αρμόδιο Υπουργείο καλείται να διαμορφώσει τη στρατηγική της χώρας για τις ενισχύσεις των έργων ΑΠΕ για την μετά το 2020 περίοδο, από τα αποτελέσματα των πρόσφατων διαγωνισμών φαίνεται ότι συνεχίζεται η συγκρατημένη πτωτική τάση των τιμών αναφοράς. Υπενθυμίζεται ότι, μέχρι σήμερα στο πλαίσιο της πρώτης τριετίας εφαρμογής των ανταγωνιστικών διαδικασιών ΑΠΕ, έχουν λάβει χώρα επτά (7) ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ, πέντε (5)  ειδικές ανά τεχνολογία (δυνάμει των αποφάσεων ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 321/2018, 1026/2018, 441/2019, 828/2019 και 834/2020) και δύο (2) κοινές (δυνάμει των αποφάσεων ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 230/2019 και 204/2020). Από τα στοιχεία της ΡΑΕ δε προκύπτει ότι ήδη, μέσω των διαγωνισμών, βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης συνολικά περίπου 2,7 GW έργων ΑΠΕ. Σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, η προώθηση των τεχνολογιών ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με την ελάχιστη δυνατή λειτουργική ενίσχυση αποτελεί βασική προτεραιότητα για την μετά το 2020 περίοδο. Το πλαίσιο των ανταγωνιστικών διαδικασιών αναμένεται τα επόμενα χρόνια να επεκταθεί, να ενισχυθεί και να τροποποιηθεί όπου αυτό απαιτείται, μέχρι την πλήρη ωρίμανση των σχετικών τεχνολογιών που θα τις καταστήσει ευθέως ανταγωνιστικές με τις συμβατικές τεχνολογίες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι διαγωνισμοί ΑΠΕ εισήχθησαν στη χώρα με το ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016), ο οποίος οριοθέτησε το νέο πλαίσιο στήριξης µε τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Συνοπτικά, βάσει του σχετικού πλαισίου, το οποίο αντικατέστησε το προϊσχύσαν σύστημα αποζημίωσης µε σταθερές εγγυημένες τιμές, προβλέφθηκε η υποχρεωτική συμμετοχή των σταθμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας (εξαιρουμένων των μονάδων εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος παραγωγής μικρότερης των 400 kW καθώς και καινοτόμων μονάδων) και εισήχθη νέος μηχανισμός ενίσχυσης της λειτουργίας των ανωτέρω σταθμών, οι οποίοι πλέον λαμβάνουν, για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν, λειτουργική ενίσχυση (Διαφορική Προσαύξηση), πλέον των εσόδων από τη συμμετοχή τους στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το καθεστώς αυτό, εγκριθέν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εισήχθη προς συμμόρφωση της Ελλάδας με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020), Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/C 200/01)».

Σύμφωνα δε με το άρθρο 7 του νόμου, από την 1η Ιανουαρίου 2017 τέθηκε σε ισχύ το καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών. Για την εξειδίκευση και εφαρμογή του σχετικού πλαισίου, εκδόθηκε σύμφωνα με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, τον Δεκέμβριο 2017 η υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.184573/13.12.2017 (ΦΕΚ Β’ 4488/19.12.2017) Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, με την οποία εξειδικεύθηκαν οι τεχνολογίες και οι κατηγορίες των σταθμών ΑΠΕ που εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών.

Για περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με τα αποτελέσματα της πρόσφατης ανταγωνιστικής διαδικασίας ΑΠΕ, δείτε τη σχετική ανακοίνωση εδώ και την απόφαση της ΡΑΕ εδώ.

*(KGLawFirm)