Το τρίτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους θα παρουσιαστεί η πρωτοβουλία της Κομισιόν για το νέο κύμα ανακαίνισης κτηρίων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ το τέταρτο τρίμηνο θα είναι έτοιμη η ευρωπαϊκή στρατηγική για την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι δύο παραπάνω πρωτοβουλίες εντάσσονται στο πλαίσιο των δράσεων για την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, όπου το Συμβούλιο Υπουργών σε συμπεράσματα που ενέκρινε υπογραμμίζει τον καίριο ρόλο του ενεργειακού τομέα στην οικονομική ανάκαμψη, μέσω της σταδιακής μείωσης της χρήσης ορυκτών καυσίμων και της διάδοσης ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογιών χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα κράτη-μέλη, μέσω των συμπερασμάτων του Συμβουλίου, τάσσονται υπέρ του εξορθολογισμού των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενέργειας, προκειμένου να διευκολυνθεί η στήριξη των επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την ενεργειακή μετάβαση. Σημειώνει επίσης την ανάγκη να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μελλοντικές επενδύσεις με στόχο την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, με παράλληλη ανάπτυξη ενός μηχανισμού συνοριακής προσαρμογής άνθρακα κατά τρόπο συμβατό με τον ΠΟΕ. Δηλαδή την επιβολή δασμών στα εξωτερικά σύνορα σε προϊόντα, προερχόμενα από χώρες που δεν καταβάλλουν ανάλογες προσπάθειες με εκείνες της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Οι «27» επισημαίνουν ότι ο τομέας της ενέργειας θα απαιτήσει επενδύσεις, ιδίως στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης (συμπεριλαμβανομένης της ανακαίνισης κτηρίων και συστημάτων θέρμανσης και ψύξης), των ΑΠΕ (συμπεριλαμβανομένων των υπεράκτιων), της ενοποίησης των ενεργειακών συστημάτων, της αποθήκευσης ενέργειας, της ηλεκτροκίνησης, των διασυνοριακών διασυνδέσεων και της ψηφιοποίησης, καθώς και για την ολοκλήρωση βασικών έργων ενεργειακής υποδομής που αποσκοπούν να βοηθήσουν την Ε.Ε. να επιτύχει τους στόχους της για το κλίμα.

Στο πλαίσιο αυτό καλείται η Κομισιόν να συνεχίσει τις εργασίες της σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη για πρωτοβουλίες που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας και του σχετικού επενδυτικού σχεδίου, όπως το κύμα ανακαίνισης, η στρατηγική της Ε.Ε. για την ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος, η στρατηγική για την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η αναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις διευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές («ΔΕΔ-Ε») και ο μηχανισμός χρηματοδότησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Συντονισμός και εξειδίκευση

Για τις ανακαινίσεις κτηρίων αναγνωρίζει την ανάγκη συντονισμού των εθνικών μέτρων και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την επιτάχυνσή τους και την ανάπτυξη τεχνολογιών, καθώς και για τη βελτίωση της πρόσβασης στην τοπική χρηματοδότηση και την αύξηση του εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού που θα χρειαστεί σε μια ενδεχόμενη εκτίναξη των ανακαινίσεων.

Για την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές αναφέρει ότι θα μπορούσε να τονώσει τις επενδύσεις στον συγκεκριμένο τομέα, δημιουργώντας σημαντική βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και δυνατότητες απασχόλησης. Η στρατηγική για την υπεράκτια παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ θα πρέπει να αντιμετωπίσει τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις, την ανάπτυξη των ενεργειακών δικτύων και των αγορών, τη διαχείριση του θαλάσσιου χώρου και των θαλάσσιων πόρων, καθώς και τη βιομηχανική πολιτική, την ευρωπαϊκή διάσταση της συνοχής και της κυκλικής οικονομίας και, ως εκ τούτου, να παράσχει τη βάση για ένα ευνοϊκό κοινοτικό πλαίσιο, καταλήγουν τα συμπεράσματα.

(από την εφημερίδα "ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ")