Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ οι μηνιαίες μεσοσταθμικές τιμές εισαγωγής φυσικού αερίου στο ΕΣΦΑ. Σε σχετικό διάγραμμα παρουσιάζεται η μεσοσταθμική τιμή εισαγωγής, ανά μήνα, για το διάστημα Ιούλιος 2016 – Ιούνιος 2019 βάσει των στοιχείων που καταγράφηκαν κατά δήλωση των εισαγωγέων,

καθώς και η εξέλιξη της μηνιαίας μεσοσταθμικής τιμής εισαγωγής σε σχέση με την ημερήσια τιμή αερίου εξισορρόπησης (ΗΤΑΕ) για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2016 – Ιούνιος 2018, την τιμή αναφοράς αερίου εξισορρόπησης (ΤΑΑΕ), την οριακή τιμή αγοράς αερίου εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ) και την οριακή τιμή πώλησης αερίου Εξισορρόπησης (ΟΤΠΑΕ) για το χρονικό διάστημα Ιούλιος 2018 – Ιούνιος 2019.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο σύνδεσμο:

http://www.rae.gr/site/categories_new/about_rae/factsheets/2020/gen/1701.csp