Η ΡΑΕ δεν Συμμετέχει στις Διαπραγματεύσεις των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ

Η ΡΑΕ δεν Συμμετέχει στις Διαπραγματεύσεις των Συμβάσεων Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
energia.gr
Πεμ, 18 Ιουλίου 2019 - 18:17

Με το νόμο 4602/2019, προβλέφθηκε η μη συμμετοχή της ΡΑΕ στη διαδικασία φιλικών διαπραγματεύσεων που προβλέπεται στις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 69 του ν. 4602/2019 «3. Από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου παύει η συμμετοχή της ΡΑΕ σε οποιαδήποτε διαδικασία ή επιτροπή φιλικής διαπραγμάτευσης έχει ενεργοποιηθεί ή ενεργοποιείται, σύμφωνα με τους όρους των ισχυουσών συμβάσεων πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., οι οποίες έχουν συναφθεί βάσει των πρότυπων συμβάσεων πώλησης του άρθρου 12 του ν. 3468/2006. Οι φιλικές διαπραγματεύσεις που έχουν εκκινήσει, διενεργούνται από τα αντισυμβαλλόμενα μέρη, χωρίς τη συμμετοχή της ΡΑΕ. Το πρακτικό των διαπραγματεύσεων συντάσσεται και υπογράφεται από τα μέρη και κοινοποιείται στη ΡΑΕ».

Δεδομένου ότι βάσει της ως άνω διάταξης, η Ρ.Α.Ε. δεν συμμετέχει πλέον σε καμία διαδικασία ή επιτροπή φιλικής διαπραγμάτευσης, κατά τα ως άνω αναφερόμενα, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να μην υποβάλλουν ενώπιον της Αρχής αιτήματα για ορισμό εκπροσώπου της Ρ.Α.Ε. για τη συμμετοχή της στις ανωτέρω διαδικασίες. Η προαναφερόμενη διάταξη εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η έναρξη των φιλικών διαπραγματεύσεων έχει ήδη λάβει χώρα, με αποτέλεσμα η συνέχισή τους να διενεργείται χωρίς τη συμμετοχή της Ρ.Α.Ε.. Σημειώνεται ότι μετά το πέρας των διαπραγματεύσεων κοινοποιείται το σχετικό πρακτικό διαπραγματεύσεων μεταξύ των μερών στη Ρ.Α.Ε..